úterý, dubna 23, 2019

Clima - do we need the kids to tell us the Earth in in danger? / Klima - potřebujeme, aby nám stav Země připomínaly děti?

Another post on global warming, the theme that should be on the top of the news everywhere for decades. But we - the inhabitants of the Earth - are in denial, live in a part of the world, where changes are not visible or do not understand (never mind we don't know the language or the science behind).

Další příspěvek na téma globálního oteplování - téma, které by mělo být po desetiletí mezi nejdůležitějšími zprávami. Ale my - obyvatelé Země - existenci změn popíráme, žijeme v části světa, kde změny nejsou viditelné nebo nerozumíme (je jedno, jestli jazyku nebo vědeckému vysvětlení).

When I was Greta's age I didn't know any English. I've lived behind the Iron Curtain and although I didn't believe local Czech newspaper (there were several of them, all reporting the same crap about bad imperialists and good communists) I didn't have a chance to "check it up". We needed to ask for foreign exchange promise and even when we got it, it was so ridiculously low, we needed to save money by staying with friends, hitchhike, sometimes working for food and lodging. Activities, the average parent was afraid of. Flying or staying in mid-range accommodation was just a dream.

Když jsem byla ve věku Grety, neuměla jsem anglicky. Bydlela jsem za železnou oponou a i když jsem nevěřila místním českým novinám (bylo jich několik, ale všechny hlásaly stejné blbosti o špatných imperialistech a dobrých komunistech), neměla jsem moc šancí si to ověřit. Museli jsme žádat o devizový příslib a i když jsme to dostali, byl tak směšně malý, že jsme museli šetřit peníze pobytem u přátel, stopováním, občas prací za jídlo a ubytování. Aktivity, kterých se průměrný rodič obával. Létání nebo ubytování v průměrném hotelu bylo jen snem.

Even then I've heard about Earth warming - but it seemed to be low, some 0,5 °C
Since the Iron Curtain fell the living standards risen in Czech republic. The number of cars multiplied at least five fold, everyone is able to spend the holiday wherever they want (if they have enough money or a sponsor), people fly to the conferences and other meetings ... and I hope some scientists are already working on the ways to improve our atmosphere and environment.

I tehdy jsem slyšela o oteplování Země - ale zdálo se, že se otepluje málo, asi o 0,5 ° C
Od doby, kdy železná opona padla, životní úroveň v České republice vzrostla. Počet vozů se znásobil nejméně pětkrát, každý může strávit dovolenou kdekoli chce (pokud mají dostatek peněz nebo sponzora), lidé létají na konference a jiná setkání ... a doufám, že někteří vědci již vymýšlejí způsoby, jak zlepšit naši atmosféru a životní prostředí.

I happened to be at the northernmost gatering of global climate strike and it was as emotional as Greta's talk on TED. The students from UNIS and Longyerbyen School and kindergartens met in the center of the town, chanting “What do we want?” “Climate Action!” “When do we want it?” “Now!” and similar chants. 

Náhodou jsem se octla na nejsevernější globální klimatické stávce, která byl stejně emotivní jako Gretina přednáška na TED. Studenti z UNISu, Longyerbyen School a mateřských škol se setkali v centru města a skandovali „Co chceme?“ „Klimatickou akci!“ „Kdy ji chceme?“ „Teď!“ A podobně.

On Svalbard you see the climatic changes happening. it is about 4 ° C warmer then 50 years ago, glaciers are melting, rising sea levels are causing floods elsewhere on the planet. 
We can't be saving only what we see, we need to trust the expert scientists, that the changes are real and act.

Na Špicberkách jsou klimatické změny viditelné. je o 4 ° C teplejší než před 50 lety, ledovce tají, stoupající hladina moří způsobuje povodně jinde na planetě.
Nemůžeme zachraňovat jen to, co vidíme, musíme věřit odborníkům a vědcům, že změny jsou skutečné a jednat.

We don't have a planet B !!!
Do we need to be reminded by our kids?

Nemáme planetu B !!!
Potřebujeme, aby nám to připomínaly naše děti?

neděle, dubna 14, 2019

Climate change is real / Klima se mění

Climate change through global warming is real.
There is evidence, that glaciers are retreating, ice sheets are shrinking, sea level rises, Arctic sea ice is declining, extreme weather events are on the rise.

Změna klimatu vlivem globálního oteplování je skutečná.
Existují důkazy, že ustupují ledovce, ledové kry se zmenšují, stoupá hladina moře, ustupuje led na mořích v Arktidě, roste počet extrémních povětrnostních událostí.

But hopefully we still have a chance ...

Snad ale ještě máme šanci ...