středa, ledna 09, 2019

New Year's Wish / Novoroční přání

Aware of my mortality I'm writing this post.

Vědoma si své smrtelnosti píšu tento příspěvek.

I wish people could understand each other better.
Reversing the biblical story about building Tower of Babel would be great. Thus all sorts of misunderstanding could come to an end and we - all humanity on the Earth - could stop fighting each other and start to talk about the possibilities how to save the Earth, that is heating up. Our home, that belongs to all of us and is the only one of its kind.

Přála bych si, aby se lidé mohli lépe porozumět.
Bylo by skvělé, kdyby šlo obrátit biblický příběh o budování Babylonské věže. Tak by všemožná nedorozumění zmizela a my - celé lidstvo na Zemi - bychom mohli přestat bojovat a začít mluvit o možnostech záchrany ohřívající se planety Země, našeho domova, který patří nám všem a je jediný svého druhu.

There are remains of old civilizations everywhere on Earth - Incas, Aztecs, Roman, Persian, Greek, Chinese, Mayan, Egyptian, Indus Valley, Mesopotamian ... for more information visit the Ancient History Lists.
Each contributed in many ways to what we are now.

Všude na Zemi jsou pozůstatky starých civilizací - Inků, Aztéků, Římanů, Peršanů, Řeků, Číňanů, Mayů, Egypťanů, Údolí Indusu, Mezopotámců ... pro více informací navštivte seznamy na stránkách Ancient History Lists
Každá přispěla mnoha způsoby k tomu, co víme a jací jsme teď.

The end of the year 2018 found me aged 63 ... with more understanding for the arguments my parents had when I was in my teens and them on the verge of retirement. I felt awful, two people I loved having fights I didn't understand, feeling that I might be the culprit.

Konec roku 2018 mě zastihl ve věku 63 let ... s větším porozuměním pro hádky, které měli moji rodiče, když jsem dospívala a oni se chystali do důchodu. Cítila jsem se strašně, dva lidé, které jsem milovala se hádali a já nevěděla proč. Měla jsem dojem, že to je kvůli mě.

My parents, who lived through the WWII, acquired three daughters in the fifties of the last century.
From the history books and memoirs I now know these were also the years of politically motivated processes, when a lot of innocent people died just for being of different opinion ...
after the war some didn't return home to Czechoslovakia, some were outcast from their homes in Czechoslovakia.

Moji rodiče, kteří prožili druhou světovou válku, si pořídili tři dcery v padesátých letech minulého století.
Z historie a příběhů pamětníků vím, že to byly také roky politicky motivovaných procesů, kdy mnoho nevinných lidí zemřelo jen proto, že měli jiný názor ... po válce se někteří domů do Československa se nevrátili, jiní museli své domovy v Československu opustit.

The WWII ... and the aftermath - the bipolar East-West division ... left many families and friends divided by the artificial wall(s), some of them didn't meet anymore. In some places instead of the villages full of life and laughter only the commemorating crosses survive.

Druhá světová válka ... a její následky - rozdělení světa na Východ-Západ ... zanechala mnoho rodin a přátel rozdělených umělou zdí, někteří z nich se již nesetkali. Na některých místech místo vesnic plných života a smíchu stojí pouze pamětní kříže.

Why do I mention it now?
In the Christmas time, when we always send best wishes to different parts of the world?

Proč to teď mluvím?
V době Vánoc, kdy si vždy posíláme přání všeho nejlepšího do různých koutů světa?

Because the fear from whatever unknown is still with/in us as the rise of populism suggests.
We should fight the fear before it is too late. The fear used over and over again to make servants from ordinary people.

Protože - jak naznačuje vzestup populismu - strach z neznámého je stále v nás.
Měli bychom bojovat se strachem, než bude pozdě. Strach, znovu a znovu zneužívaný k přetvoření normálních lidí v nemyslící sluhy.
from the site Child Friendly News

Where to start now?
Well, we all can do our little to save the Earth, our home, and try to reverse the climate change.

Kde začít?
Inu, všichni můžeme přispět k záchraně planety Země, našeho domova, a odvrácení změny klimatu.

We can learn from the history and offer proper 21st century education with communicating skills in different languages to our kids. We shouldn't be just waiting for the "better time" as it may never come.

Můžeme se poučit z historie a poskytnout našim dětem vzdělání pro 21. století s komunikačními schopnostmi v různých jazycích. Neměli bychom jen čekat na "vhodnější dobu", neboť ta nemusí přijít.

But who are "we" anyway?
Google can answer the questions about numbers, dates and other facts, though it can't answer more subtle questions like "how would you feel when unwillingly leaving your home?".
It is not a hypothetical question. In the region I now live it happened before and after the WWII.

Ale kdo je to "my"?
Google může odpovědět na otázky týkající se čísel, dat a dalších skutečností, ale nemůže odpovědět na záludnější otázky, jako například "jak byste se cítili, kdybyste nedobrovolně opouštěli svůj domov?".
Není to hypotetická otázka. V regionu, kde žiji, k tomu došlo před i po druhé světové válce.

Žádné komentáře: