středa, listopadu 21, 2018

The end of the year is nearing again ... / A zas se blíží konec roku ...

Historie lidstva
... and with it comes the muse on imperishability of the maybug ...

... a s ním i úvaha o nesmrtelnosti chrousta ...


Every year something happens. At least we grow older.
This may have a different meaning for a newborn, at the age of few months, pre-school, school, early twenties, then it becomes boring till the midlife crisis (of course unless you have own kids, dogs keeping you alert ;-)) ... and then it goes back - looking forward to retirement, retire, growing old ... I wouldn't say you can be looking forward to dying, nevertheless it happens. Everyone eventually dies.

Každý rok se něco stane. Přinejmenším o rok zestárneme. 
To může mít jiný význam u novorozence, ve věku pár měsíců, v předškolním, školním, vysokoškolském věkm, pak je nuda až do krize středního věku (samozřejmě pokud si nepořídíte vlastní děti, psy, co vás udrží v pohotovosti ;-)) ... a pak to jde zpátky - těšení na odchod do důchodu, důchod, stárnutí ... Neřekla bych, že je možné se těšit na umírání, nicméně se to stane. Každý jednou zemře.

Depending on the age and the circumstances, we are more or less able to take care of ourselves and live independently. We are teaming up on the projects we don't want to do alone, delegating those we wouldn't be able to do alone.
But we can learn all the time - from the past, history books, our own mistakes and the mistakes of our ancestors ... of course those, who are interested in learning. Lifelong learning is now much easier than just 30 years ago. The internet is full of interesting facts as well as lots of rubbish. It is an adventure just to find out, what is the truth and what is a lie. But it pays of and it is fun.

V závislosti na našem věku a okolnostech jsme více či méně schopni se postarat o sebe a žít nezávisle. Spolupracujeme na projektech, které nechceme dělat sami, delegujeme ty, které bychom nemohli udělat sami.
Ale můžeme se stále učit - z minulosti, knih dějepisu, našich vlastních chyb aichyb našich předků ... samozřejmě ti, kteří mají zájem o učení. Celoživotní učení je nyní mnohem jednodušší než před 30 lety. Internet je plný zajímavých informací i spousty nesmyslů. Je dobrodružstvím jen zjistit, co je pravda a co je lež. Ale to vyplatí se to a je to zábavné.
Žádné komentáře: