pondělí, září 09, 2019

Time to move on / Čas se posunout

It's time to move on ...

Je čas se posunout ...

What from / where to?
... well in the life, as every year we turn a year older and can reflect on what the past year brought (and took). Usually we do it towards the end of the year, but why stick to the old rules?

Od čeho / kam?
... inu, v životě, protože každý rok jsme o rok starší a můžeme zauvažovat o tom, co uplynulý rok přinesl (a odnesl). Obvykle to děláváme koncem roku, ale proč se držet starých pravidel?


For me the year was the prove, that whatever happens to me "it's my life, it's now or never, I ain't gonna live forever, I just want to live while I'm alive" (Bon Jovi - It's my life).

Pro mě byl tento rok důkazem, že ať se mi stane cokoli, „je to můj život, je to teď nebo nikdy, nebudu žít navždy, jen chci žít, dokud jsem naživu“  (Bon Jovi - It's my life).So let's go, forward to the future.

Pojďme tedy do budoucnosti.

úterý, dubna 23, 2019

Clima - do we need the kids to tell us the Earth in in danger? / Klima - potřebujeme, aby nám stav Země připomínaly děti?

Another post on global warming, the theme that should be on the top of the news everywhere for decades. But we - the inhabitants of the Earth - are in denial, live in a part of the world, where changes are not visible or do not understand (never mind we don't know the language or the science behind).

Další příspěvek na téma globálního oteplování - téma, které by mělo být po desetiletí mezi nejdůležitějšími zprávami. Ale my - obyvatelé Země - existenci změn popíráme, žijeme v části světa, kde změny nejsou viditelné nebo nerozumíme (je jedno, jestli jazyku nebo vědeckému vysvětlení).

When I was Greta's age I didn't know any English. I've lived behind the Iron Curtain and although I didn't believe local Czech newspaper (there were several of them, all reporting the same crap about bad imperialists and good communists) I didn't have a chance to "check it up". We needed to ask for foreign exchange promise and even when we got it, it was so ridiculously low, we needed to save money by staying with friends, hitchhike, sometimes working for food and lodging. Activities, the average parent was afraid of. Flying or staying in mid-range accommodation was just a dream.

Když jsem byla ve věku Grety, neuměla jsem anglicky. Bydlela jsem za železnou oponou a i když jsem nevěřila místním českým novinám (bylo jich několik, ale všechny hlásaly stejné blbosti o špatných imperialistech a dobrých komunistech), neměla jsem moc šancí si to ověřit. Museli jsme žádat o devizový příslib a i když jsme to dostali, byl tak směšně malý, že jsme museli šetřit peníze pobytem u přátel, stopováním, občas prací za jídlo a ubytování. Aktivity, kterých se průměrný rodič obával. Létání nebo ubytování v průměrném hotelu bylo jen snem.

Even then I've heard about Earth warming - but it seemed to be low, some 0,5 °C
Since the Iron Curtain fell the living standards risen in Czech republic. The number of cars multiplied at least five fold, everyone is able to spend the holiday wherever they want (if they have enough money or a sponsor), people fly to the conferences and other meetings ... and I hope some scientists are already working on the ways to improve our atmosphere and environment.

I tehdy jsem slyšela o oteplování Země - ale zdálo se, že se otepluje málo, asi o 0,5 ° C
Od doby, kdy železná opona padla, životní úroveň v České republice vzrostla. Počet vozů se znásobil nejméně pětkrát, každý může strávit dovolenou kdekoli chce (pokud mají dostatek peněz nebo sponzora), lidé létají na konference a jiná setkání ... a doufám, že někteří vědci již vymýšlejí způsoby, jak zlepšit naši atmosféru a životní prostředí.

I happened to be at the northernmost gatering of global climate strike and it was as emotional as Greta's talk on TED. The students from UNIS and Longyerbyen School and kindergartens met in the center of the town, chanting “What do we want?” “Climate Action!” “When do we want it?” “Now!” and similar chants. 

Náhodou jsem se octla na nejsevernější globální klimatické stávce, která byl stejně emotivní jako Gretina přednáška na TED. Studenti z UNISu, Longyerbyen School a mateřských škol se setkali v centru města a skandovali „Co chceme?“ „Klimatickou akci!“ „Kdy ji chceme?“ „Teď!“ A podobně.

On Svalbard you see the climatic changes happening. it is about 4 ° C warmer then 50 years ago, glaciers are melting, rising sea levels are causing floods elsewhere on the planet. 
We can't be saving only what we see, we need to trust the expert scientists, that the changes are real and act.

Na Špicberkách jsou klimatické změny viditelné. je o 4 ° C teplejší než před 50 lety, ledovce tají, stoupající hladina moří způsobuje povodně jinde na planetě.
Nemůžeme zachraňovat jen to, co vidíme, musíme věřit odborníkům a vědcům, že změny jsou skutečné a jednat.

We don't have a planet B !!!
Do we need to be reminded by our kids?

Nemáme planetu B !!!
Potřebujeme, aby nám to připomínaly naše děti?

neděle, dubna 14, 2019

Climate change is real / Klima se mění

Climate change through global warming is real.
There is evidence, that glaciers are retreating, ice sheets are shrinking, sea level rises, Arctic sea ice is declining, extreme weather events are on the rise.

Změna klimatu vlivem globálního oteplování je skutečná.
Existují důkazy, že ustupují ledovce, ledové kry se zmenšují, stoupá hladina moře, ustupuje led na mořích v Arktidě, roste počet extrémních povětrnostních událostí.

But hopefully we still have a chance ...

Snad ale ještě máme šanci ...čtvrtek, února 07, 2019

Hrou ke kritickému myšlení / Critical thinking by play

Sláva, nazdar! / Well done!


Gratuluji studentům politologie brněnské Masarykovy univerzity za druhé místo v celosvětovém finále americké soutěže Peer-to-Peer s únikovou hrou Fakescape. Problematika fake news je celosvětová, hru v DVTV představila Veronika Batelková, studentka politologie a žurnalistiky a členka týmu Fakescape.

Congratulations to the students of the political science of Masaryk University in Brno for second place in the worldwide finale of the American Peer-to-Peer competition with the escape game Fakescape. The issue of fake news is global, the game in DVTV was presented by Veronika Batelková, a student of political science and journalism and a member of the FakeScape team. (in Czech)


středa, ledna 09, 2019

New Year's Wish / Novoroční přání

Aware of my mortality I'm writing this post.

Vědoma si své smrtelnosti píšu tento příspěvek.

I wish people could understand each other better.
Reversing the biblical story about building Tower of Babel would be great. Thus all sorts of misunderstanding could come to an end and we - all humanity on the Earth - could stop fighting each other and start to talk about the possibilities how to save the Earth, that is heating up. Our home, that belongs to all of us and is the only one of its kind.

Přála bych si, aby se lidé mohli lépe porozumět.
Bylo by skvělé, kdyby šlo obrátit biblický příběh o budování Babylonské věže. Tak by všemožná nedorozumění zmizela a my - celé lidstvo na Zemi - bychom mohli přestat bojovat a začít mluvit o možnostech záchrany ohřívající se planety Země, našeho domova, který patří nám všem a je jediný svého druhu.

There are remains of old civilizations everywhere on Earth - Incas, Aztecs, Roman, Persian, Greek, Chinese, Mayan, Egyptian, Indus Valley, Mesopotamian ... for more information visit the Ancient History Lists.
Each contributed in many ways to what we are now.

Všude na Zemi jsou pozůstatky starých civilizací - Inků, Aztéků, Římanů, Peršanů, Řeků, Číňanů, Mayů, Egypťanů, Údolí Indusu, Mezopotámců ... pro více informací navštivte seznamy na stránkách Ancient History Lists
Každá přispěla mnoha způsoby k tomu, co víme a jací jsme teď.

The end of the year 2018 found me aged 63 ... with more understanding for the arguments my parents had when I was in my teens and them on the verge of retirement. I felt awful, two people I loved having fights I didn't understand, feeling that I might be the culprit.

Konec roku 2018 mě zastihl ve věku 63 let ... s větším porozuměním pro hádky, které měli moji rodiče, když jsem dospívala a oni se chystali do důchodu. Cítila jsem se strašně, dva lidé, které jsem milovala se hádali a já nevěděla proč. Měla jsem dojem, že to je kvůli mě.

My parents, who lived through the WWII, acquired three daughters in the fifties of the last century.
From the history books and memoirs I now know these were also the years of politically motivated processes, when a lot of innocent people died just for being of different opinion ...
after the war some didn't return home to Czechoslovakia, some were outcast from their homes in Czechoslovakia.

Moji rodiče, kteří prožili druhou světovou válku, si pořídili tři dcery v padesátých letech minulého století.
Z historie a příběhů pamětníků vím, že to byly také roky politicky motivovaných procesů, kdy mnoho nevinných lidí zemřelo jen proto, že měli jiný názor ... po válce se někteří domů do Československa se nevrátili, jiní museli své domovy v Československu opustit.

The WWII ... and the aftermath - the bipolar East-West division ... left many families and friends divided by the artificial wall(s), some of them didn't meet anymore. In some places instead of the villages full of life and laughter only the commemorating crosses survive.

Druhá světová válka ... a její následky - rozdělení světa na Východ-Západ ... zanechala mnoho rodin a přátel rozdělených umělou zdí, někteří z nich se již nesetkali. Na některých místech místo vesnic plných života a smíchu stojí pouze pamětní kříže.

Why do I mention it now?
In the Christmas time, when we always send best wishes to different parts of the world?

Proč to teď mluvím?
V době Vánoc, kdy si vždy posíláme přání všeho nejlepšího do různých koutů světa?

Because the fear from whatever unknown is still with/in us as the rise of populism suggests.
We should fight the fear before it is too late. The fear used over and over again to make servants from ordinary people.

Protože - jak naznačuje vzestup populismu - strach z neznámého je stále v nás.
Měli bychom bojovat se strachem, než bude pozdě. Strach, znovu a znovu zneužívaný k přetvoření normálních lidí v nemyslící sluhy.
from the site Child Friendly News

Where to start now?
Well, we all can do our little to save the Earth, our home, and try to reverse the climate change.

Kde začít?
Inu, všichni můžeme přispět k záchraně planety Země, našeho domova, a odvrácení změny klimatu.

We can learn from the history and offer proper 21st century education with communicating skills in different languages to our kids. We shouldn't be just waiting for the "better time" as it may never come.

Můžeme se poučit z historie a poskytnout našim dětem vzdělání pro 21. století s komunikačními schopnostmi v různých jazycích. Neměli bychom jen čekat na "vhodnější dobu", neboť ta nemusí přijít.

But who are "we" anyway?
Google can answer the questions about numbers, dates and other facts, though it can't answer more subtle questions like "how would you feel when unwillingly leaving your home?".
It is not a hypothetical question. In the region I now live it happened before and after the WWII.

Ale kdo je to "my"?
Google může odpovědět na otázky týkající se čísel, dat a dalších skutečností, ale nemůže odpovědět na záludnější otázky, jako například "jak byste se cítili, kdybyste nedobrovolně opouštěli svůj domov?".
Není to hypotetická otázka. V regionu, kde žiji, k tomu došlo před i po druhé světové válce.