pátek, prosince 14, 2018

End of the Year 2018 / Konec roku 2018

Yes, it's the end of the year.
At least something that repeats regularly and you can use it to draw a line - behind the past ... and before the future. Your future, I mean. The future of others will make other turns that yours.
Of course, you didn't share the whole past either.

Ano, je konec roku.
Alespoň něco, co se pravidelně opakuje a můžete použít k vyznačení čáry - za minulostí ... a před budoucností. Vaší budoucností. Budoucnost druhých půjde jinými cestami než ta vaše. 
Pochopitelně, ani vaše minulost nebyla stejná.

You usually realize that when you retire.
It is the time, when you may feel similarly as a teenager, with the difference, that your life is not at the start, but almost over and you need to find the activity for those 24/7 - twenty four hours a day, seven days a week.

Obvykle si to uvědomíte při odchodu do důchodu.
To je doba, kdy se můžete cítit podobně jako puberťák, s tím rozdílem, že váš život není na začátku, ale téměř skončil a musíte si najít činnost na těch 24/7 - 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Then, some people spend the rest of their lives helping their children (watching grandmother is the term used in Czech republic), but what if
  • the kids - hence also the grand kids - are too far away
  • the partner(s) of your kid(s) does not like you
  • ... add whatever can apply ...
and you may be lost - in the solitude, in the space you never wanted to be ...

Někteří pak stráví zbytek svého života pomáhajíce dětem (hlídací babička je termín používaný v České republice), ale co když
  • děti - a s nimi i vnoučata - jsou příliš daleko
  • partner (partneři) vašeho dítěte (vašich dětí) vás nemá rád
  • ... přidejte vše, co se může stát ...
a můžete být ztraceni - v samotě, v prostoru, ve kterém jste nikdy nechtěli být ...

To this situation (the first point applies) I was preparing by buying a former cow-house in Skalka by Nová Bystřice. 
Now I'm trying to change it to a meeting point for the people for all walks of life, all ages, all religions ... in the hope, that getting to know each other, we can better cooperate.
In the region, from which the Czechs run before the WWII and the Germans have been expelled after the WWII, although it was their home.

Na tuto situaci (platí první bod) jsem se přiravovala koupi bývalého kravína v Skalce u Nové Bystřice. 
Teď se snažím změnit kravín na místo setkávání pro lidi různého stáří, vyznání, dosavadních zkušeností .... s andějí, že když se navzájem lépe poznáme, můžeme lépe spolupracovat.
V oblasti, odkud Češi utíkali před druhou světovou válkou, a Němci po ní byli vyháněni, ačkoliv to byl jejich domov.

Will we never learn it? Do we still need to fight against people with different views, confessions ... when our basic needs defined by Maslow's pyramid are the same?

To se nikdy nepoučíme? Potřebujeme stále bojovat proti lidem s jiným názorem, vyznáním ... když jsou naše základní potřeby definované Maslowovou pyramidou stejné? 

Relax! The future is in our kids, grandkids ... and the technology ;-)

Uvolněte se! Budoucnost je v našich děte, vnoučatech ... a technologii. ;-)

Žádné komentáře: