středa, prosince 26, 2018

(Dis)advantages of retirement / (Ne)výhody důchodu

Christmas time usually provokes some thoughts about the meaning of life ... and the future.

Vánoční čas obvykle vyvolává některé myšlenky o významu života ... a o budoucnosti.

Although I know the Almighty Answer to the Meaning of Life, the Universe, and Everything is 42 [calculated by the computer Deep Thought for seven million years and when asked to build a better computer to discover the Question to the Life, the Universe, and Everything, it built the Earth  ... see The Hitchiker's Guide to the Galaxy] 
I just wonder - is this enough to know? ;-)

Ačkoliv vím, že Všeobjímající Odpověď na Smysl Života, Vesmíru a Všeho je 42 [počítáno počítačem Deep Thought po dobu sedmi miliónů let a když je požádán o vybudování lepšího počítače pro zodpovězení Otázky života, Vesmíru a Všeho, vybudoval Zemi ... viz Stopařův průvodce po galaxii],
říkám si - stačí vědět tohle? ;-)

Before retirement I moved back to the Czechland, which I left for one and half year in 1992. Actually it was still Czechoslovakia.

Před odchodem do důchodu jsem se vrátila zpět do České republiky, z které jsem v roce 1992 odjížděla na jeden a půl roku. Vlastně to tehdy ještě bylo Československo.

It was great to see a bit of the world that was hidden from us behind the Iron Curtain until November 1989, especially to learn to speak some of the world languages. Of course it would be better to see the world and learn languages in my twenties, but there still was Iron Curtain in my twenties and it was not easy to travel the world without being asked to be an informant of StB at that time. 

Bylo skvělé vidět trochu světa, který byl před námi ukrytý za železnou oponou až do listopadu 1989, zvláště se naučit aktivně používat některé světové jazyky. Samozřejmě by bylo lepší procestovat svět a naučit se jazyky v mých 20-30ti, ale tehdy stále existovala železná opona a nebylo snadné cestovat po světě aniž byste byli po návratu požádáni StB o donašečství.

After coming back in 2012 I first learned about theimperfect elderly care here, then we voted in the first direct presidential elections for a drunk, then PM with conflict of interest came along ... 

... so I rather turn back to TED and the talk that could help save our Planet. ;-)
Thanks for he internet!
Enjoy!

Po návratu v roce 2012 jsem se nejprve dozvěděla, že péče o přestárlé je nedokonalá (umírala mi máma), pak jsme si zvolili v prvních přímých prezidentských volbách opilce, poté se objevil premiér ve střetu zájmů ...
... tak se radši vrátím zpátky k TED a přednášce, která by nám mohla pomoci zachránit naši Planetu. ;-)
Díky za internet!
Užijte si ji!
And to the subject of this post?
Well, after retirement I have a lot of time, which can be seen as both - advantage and disadvantage. Do you know, how difficult it is to fill 24 hours a day, when you have only you to feed, wash, walk ... and still are reasonably fit?
Great thing is that you have mostly your freedom to do whatever your brain decides to do. Walk the dog, read, study, build something silly ...

... here is some philosophy ... only in Czech ... would you learn Czech only to listen to that?
Please, let me know.

A k tématu tohoto příspěvku?
Po odchodu do důchodu mám spoustu času, což lze považovat za výhodu i nevýhodu.
Víte, jak těžké je naplnit 24 hodin denně, kdy potřebujete nakrmit, umýt, provětrat jen sám(samu) sebe a psa ... a jste ještě přiměřeně fit?
Skvělé je, že většinou máte svobodu dělat, co se váš mozek rozhodne dělat. Vyvenčit psa, číst, studovat, postavit něco hloupého ...

... tady je něco filozofie ... jen v češtině ... učil(a) byste se česky pouze proto, abyste si přednášku poslechl(a)?
Prosím dejte mi vědět.
Pokud si blog čtete česky a jste cizinec/cizinka, sdělte mi, prosím, Vaši motivaci

Žádné komentáře: