pátek, března 30, 2018

Welcoming volunteers ... / Vítám dobrovolníky ...

OK, so I own the former cow-house in the little village near Austrian border.
I bought it more than 10 years ago, but from different reasons only now I'm reconsidering my plans. Being more than 10 years older and alone I'll need to drop some activities from my overly optimistic list I envisaged at the time of buying (see below).

OK, tak tedy vlastním bývalý kravín v malé vesničce poblíž rakouských hranic.
Koupila jsem ho před více než 10ti lety, ale z různých důvodů se k přehodnocení původních plánů dostávám až nyní. Jsem o více než 10 let starší a sama, takže musím vypustit některé z aktivit zamýšlených v době koupě (viz níže).

Still, I think, with some years ahead, sufficient energy and a drive to learn new stuff - from psychology to the basics of living nearer to the nature. Some knowledge from the past, like sewing, knitting and of course reading comes handy too.
I call it working therapy and I have enough for volunteers too.

Stále si však myslím, že mám několik let před sebou, dostatek energie a chuť se učit novým věcem - od psychologie k základům života blíže k přírodě. Hodí se i některé znalosti z minula jako šití, pletení a pochopitelně čtení.
Říkám tomu pracovní terapie a mám ji tu dost i pro dobrovolníky.

Curious? In the need of changing scenery for a while?
Come and check it out. But rather let me know you want to visit. My business hours aren't orderly ;-)

Zvědaví? Potřebujete na chvíli změnit scenérii?
Přijeďte a podívejte se. Ale dejte mi raději vědět předem. Moje pracovní doba není pravidelná ;-)


As the time will progress I'll aim to provide following (and maybe more) activities:
 • international library (I love books and I acquired a lot since we moved to England. Now I want to use them for the profit of my fellow Czech citizens interested in reading and wanting to improve their English ... and eventually read some of them myself)
 • biking: a slightly hilly countryside allows for shorter or longer trips for the people of all abilities. There is also an international cycle path from Praha to Wien by the castle Landštejn; we'll aim to rent the bikes.
 • walking, hiking, sightseeing
 • orienteering: in the connection with the local clubs we'll aim to organize international gatherings of orienteerers of all ages and abilities, the workshops for leaders and we'll install a permanent course.;
 • farmhouse holiday;
 • a space for dog agility training (agility);
 • horseriding;
 • gym and other sports (table tennis, indoor and outdoor games ...);
 • climbing wall;
 • sauna (I love them in Scandinavia);
 • outdoor recreation ground;
 • adventure playground for kids;
 • in wintertime cross country skiing and some downhill skiing for the little kids;
 • educational workshops - mainly linguistic and computer basics;
 • bell ringing - both physically (just climb the steps to the belfry can be tough) and mentally (to remember and follow the patterns of change ringing takes time and training) demanding activity, that I discovered just recently and I will definitelly miss the whole Saffron Walden Society of Change Ringers once I'm back home in the Czech Republic.

Postupně bych tam chtěla poskytovat prostor pro provozování následujících (a třeba i dalších) aktivit:
 • mezinárodní knihovna (mám ráda knihy, za těch x let v Anglii jsem jich nashromáždila poměrně dost, ráda bych je využila ku prospěchu případných zájemců z Čech - úžasným zdrojem byly místní charity či ještě lépe vesnické slavnosti, kde se prodejem různé veteše - já tomu říkám poklady! - vydělává například na opravu kostela, pomůcky pro školu, místní charitu ...)
 • cyklistika: mírný kopcovitý terén v okolí umožňuje výběr kratších i delších cyklistických výletů podle schopností každého jednotlivce; kolem hradu Landštejn vede mezinárodní cyklostezka...; zprostředkování půjčení kol;
 • turistika: linky na zajímavosti v okolí bližším i vzdálenějším;
 • orientační běh: po dohodě s oddíly orientačního běhu bude možné pořádat tréninky, školení instruktorů, pro děti dny s orientačním během, v nejbližším okolí budou instalovány stálé kontroly pro OB; mapy OB (mapy)
 • agroturistika: možnost zapojení se do péče o drobné zvířectvo (ovce, kozy, králíci, psi apod.);
 • prostor pro provádění výcviku psy (agility)
 • jízda na koni
 • tělocvična: pingpongový stůl, lavičky, žebřiny, drobná sportovní náčiní (různé míče, obruče, švihadla, rotoped, ...);
 • horolezecká stěna;
 • sauna - ve Skandinávii mají úžasné;
 • venkovní hřiště pro míčové hry;
 • dětské prolézačky dobrodružnějšího charakteru
 • v zimním období: běh na lyžích, teríny pro seznamování malých dětí se sjezdovkami či běžkami;
 • vzdělávání: jazykové, počítačové kursy, taneční a pohybové workshopy
 • zvonění (angl. bell ringing) - úžasná aktivita, kterou jsem objevila teprve nedávno a bude mi v Čechách chybět: Společnost zvoníků kostela Panny Marie v Saffron Waldenu

Žádné komentáře: