čtvrtek, března 08, 2018

Earth Day 2018 / Den Země 2018

Earth Day 2018 - 22nd April - will be celebrated with the motto End Plastic Pollution. 

Den Země 2018 - 22.duben - bude slaven s heslem Ukončeme znečištění plasty.


According to Earth Day Movement there are 3 facts about the plastic:

Podle hnutí Earth Day známe tři fakta o plastech.


Fact #1:
8.3 BILLION Metric Tons (9.1 BILLION US Tons) of plastic has been produced since plastic was introduced in the 1950s. The amount of plastic produced in a year is roughly the same as the entire weight of humanity!

Fakt č.1:
8,3 BILIÓNU metrických tun (9,1 BILIÓNU US tun) plastů bylo vyrobeno od roku 1950, kdy se začaly používat. Množství plastů vyrobených během jednoho roku je přibližně stejné jako váha celého lidstva!
Fact #2:
Virtually every piece of plastic ever made still exists in some shape or form (with the exception of the small amount that has been incinerated).

Fakt č.2:
Prakticky každý kus plastu vůbec kdy vyroben v nějakém tvaru nebo formě stále existuje (s výjimkou malého množství, které bylo spáleno).

Fact #3:
Nearly TWO MILLION single-use plastic bags are distributed worldwide every minute.

Fakt č.3:
Téměř DVA MILIÓNY igelitových sáčků na jedno použití je ve světě distribuováno každou minutu.


Do you want to know more? Think about solutions for the problem? Or share with others, what you know about the problem?
If you live close to Czech Canada, South Bohemia, you can come on the 22nd April 2018 around noon to nascent Library Kebharec in Skalka by Nová Bystřice. Take your open mind, good humour and your lunch.
The event will be such as we make it.

Chcete vědět více? Zamyslet se nad řešením problému? Nebo sdílet s ostatními, co o problému víte Vy?
Pokud bydlíte v blízkosti České Kanady v Jižních Čechách, přijeďte 22.dubna 2018 kolem poledne do vznikající knihovny Kebharec ve Skalce u Nové Bystřice. S sebou si vezměte otevřenou mysl, dobrou náladu a svačinu.
Jaké odpoledne si uděláme, takové ho budeme mít.

Žádné komentáře: