čtvrtek, února 15, 2018

Another year ahead ... / Další rok přede mnou ...

Christmas is over, with it also the urge for New Year's resolution.
I didn't make any, just plan to live my life as long as I live ... in Skalka by Nová Bystřice, building The International Centre for the Leisure Time and The International Library.

Vánoce jsou za námi, s nimi i nutkání novoročních předsevzetí. 
Já si žádné nedávám, jen hodlám žít svůj život tak dlouho, jak budu žít ... ve Skalce u Nové Bystřice, trávit čas budováním Mezinárodního centra pro volný čas a Mezinárodní knihovny.

Several years ago I wrote on one of my first leaflets:

Why?

Short answer is out of the interest.

A bit longer – being born in the Czech republic, but after the Velvet revolution living for a few years in Germany and then almost 15 years in Britain made me an international with all the advantages and disadvantages it brings. Now I’m curious whether it is possible to take the pleasantness from both countries and be a viable part of the local community back home.


Před několika lety jsem na jednom z mých prvních letáčků psala:

Proč?

Stručně – ze zájmu.

Poněkud delší odpověď – poté, co jsem jako Češka po sametové revoluci strávila několik let v Německu a pak téměř 15 let v Británii jsem spíše mezinárodní se všemi výhodami i nevýhodami, které tato situace přináší. Teď jsem zvědavá, zda je možné spojit příjemno z obou zemí a stát se životaschopnou součástí místní společnosti v mé domovině.




This still holds, however,
I will need more voluntary help to make it happen, preferably from those with their own motivation to gain new experiences by working for/with me for a while (see My Workaway.info Profile) in exchange for a possibility to explore the region of Czech Canada in South Bohemia ... and read the books in foreign languages, I have some even for foreigners learning Czech ;-)



To stále platí, 

nicméně k dokončení budu potřebovat více dobrovolníků, nejlépe lidí s vlastní motivací získávat nové zkušenosti, ochotných pro mě/se mnou na čas pracovat (viz můj profil na Workaway.info) výměnou za možnost objevovat krásy oblasti České Kanady v Jižních Čechách ... a přecíst si knížku, dvě v cizí řeči, mám tu i nějaké pro cizince učící se česky ...



Now, more than ever.

Thanks to the chemotherapy I've already lived through my eighty, so in my early sixties I know, that I'll be slowly losing my vitality.
Having people visiting in order to enhance their skills would give me the opportunity to ask for some help or expert opinion.
Moreover the natural beauty of Czech Canada is worth a visit.

Teď více než dřív.
Díky chemoterapii jsem už prožila svou osmdesátku, takže jako 62letá vím, že budu pomalu ztrácet svou vitalitu.
Návštěvníci, přijíždějící s cílem zdokonalit sami sebe, mi umožní občas požádat o nějakou pomoc nebo odborný úsudek. 
Krom toho přírodní krásy České Kanady určitě za návštěvu stojí.


Who knows - maybe the library will eventually become a part of the local community ...
... falling which I'm at least going to have a big enough place for family and friends if they decide to visit me. Preferably from Spring through to Autumn, Winter here is for the tough ones.

Kdo ví - možná se knihovna nakonec stane součástí místní komunity ...
... v opačném případě budu mít přinejmenším dostatečně velký prostor pro rodinu a přátele, pokud se rozhodnou mě navštívit. Raději od jara až po podzim, zimy tu jsou pro otužilé.

úterý, února 06, 2018

General muse ... / Obecné zamyšlení ...

We live in an era of advanced technology, that enables humans to achieve more, live longer, healthier ... but there are limits.
The life of an individual can span from 0 (yes, even little ones or unborn kids are dying) to well over 100 according to the List of verified oldest people on Wikipedia. Aording the same soure herbalist Li Ching-Yuen died in 1933 aged 196 years - blessed age if true.

Žijeme v době pokročilé technologie, která umožňuje lidem dosáhnout více, žít déle, zdravěji ... ale i zde existují limity. 
Délka života jednotlivce se může pohybovat od 0 (ano, i malé nebo nenarozené děti umírají) do více než 100 podle Seznamu ověřených nejstarších lidí na Wikipedii. Podle stejného zdroje se bylinkář Li Ching-Yuen dožil věku 196 let - požehnaný věk pokud to je pravda.

An average person wouldn't live so long, however from the birth till the death everyone would live through the life-cycle stages appropriate for the age - birth, infancy, childhood, adolescence and adulthood.

Průměrný člověk nežije tak dlouho, nicméně od narození do smrti projdou všichni stadii životního cyklu odpovídajícím věku - narození, dětství, dětství, dospívání a dospělosti.

During all those stages we learn - from our parents, siblings, teachers, friends and foes or by just being in an environment. The information - conscious or unaware - is stored by the brain that later finds it for us - sometimes whether we want it or not.

Během všech těchto fází se učíme - od rodičů, sourozenců, učitelů, přátel i nepřátel, nebo jen z prostředí, ve kterém žijeme. Informace - vědomé nebo nevědomé - jsou ukládány mozkem, který nám je později vybaví - někdy ať chceme či nechceme.

And here is the catch.

A v tom je právě háček.

For human development it is necessary not "to reinvent the wheel" all the time. Every generation should build up on the findings of previous researchers in the field. Reading scientific articles can be quite confusing for an outsider, even more when we encounter baffling false positive or false negative results.

Pro lidský vývoj není nutné neustále "znovu objevovat kolo". Každá generace by měla vycházet z poznatků předchozích výzkumníků v dané oblasti. Čtení vědeckých článků může být pro outsidera poměrně matoucí, zvláště tehdy, když se setkáváme s nepochopitelnými falešně pozitivními nebo falešně negativními výsledky.

Nevertheless lifelong learning is a great way to enhance our potential and improve our quality of life. So what to wait for?

Nicméně celoživotní učení je skvělý způsob, jak zvýšit naše možnosti a zlepšit kvalitu našeho života. Tak nač čekat?