neděle, září 23, 2018

Velký zákon (Ralf - Otakar Leiský)

Slyš Velký Zákon! Ten ať krok tvůj řídí!
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a netkni se jich nešetrnou dlaní,
jež z neznalosti někdy krutě raní!

Buď synem Slunce! Cti je myslí čistou
a v jeho světle ber se stezkou jistou,
neb měsíc klam je - právem noci spánek
a den chce čin, slyš, volá jitřní vánek!

Měj bystré oko, neviděn vše shlédni
a tiše kráčej, zvěř jak o poledni!
Je hluk tvým zrádcem - hlupák jenom hlučí,
buď strážcem ticha, který za klid ručí!

Svůj tábor ukryj, oheň střez jak poklad,
však odcházíš-li, zahlaď každý doklad,
že byl tu člověk! Koho stopa zradí,
ten ztrátou práva nedbalost svou hradí.

Měj v úctu vodu! Čím je bez ní země?
Jen moudrým pramen hudbou zvoní jemně.
Vše uč se chápat - celičký svět vůkol!
Je chránit život posvátný tvůj úkol!

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a miluj ty, kdo Zákonem se řídí ... !


Ralf - Otakar Leiský

Paradise - Within temptation


(feat. Tarja Turunen)

There's no sense
The fire burns
When wisdom fails, it changes all
The wheel embodies all that keeps on turning

Blood red skies, I feel so cold
No innocence, we play our role
The wheel embodies all, where are we going?

All in all you'd expect the wise to be wiser
Fallen from grace all and all I guess
We should have known better 'cause

[Chorus:]
What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for
Though it's not paradise

You and us
Or I and them
There comes a time
To take a stand
The wheel is watching all that keeps on burning
The venom works
It's like a curse
A Trojan horse
When will we learn
The wheel embodies all that keeps returning

All in all you'd expect the wise to be wiser
Fallen from grace all and all I guess
We should have known better 'cause...

[Chorus:]
What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for

What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for
But it's not paradise

What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough!
pátek, března 30, 2018

Welcoming volunteers ... / Vítám dobrovolníky ...

OK, so I own the former cow-house in the little village near Austrian border.
I bought it more than 10 years ago, but from different reasons only now I'm reconsidering my plans. Being more than 10 years older and alone I'll need to drop some activities from my overly optimistic list I envisaged at the time of buying (see below).

OK, tak tedy vlastním bývalý kravín v malé vesničce poblíž rakouských hranic.
Koupila jsem ho před více než 10ti lety, ale z různých důvodů se k přehodnocení původních plánů dostávám až nyní. Jsem o více než 10 let starší a sama, takže musím vypustit některé z aktivit zamýšlených v době koupě (viz níže).

Still, I think, with some years ahead, sufficient energy and a drive to learn new stuff - from psychology to the basics of living nearer to the nature. Some knowledge from the past, like sewing, knitting and of course reading comes handy too.
I call it working therapy and I have enough for volunteers too.

Stále si však myslím, že mám několik let před sebou, dostatek energie a chuť se učit novým věcem - od psychologie k základům života blíže k přírodě. Hodí se i některé znalosti z minula jako šití, pletení a pochopitelně čtení.
Říkám tomu pracovní terapie a mám ji tu dost i pro dobrovolníky.

Curious? In the need of changing scenery for a while?
Come and check it out. But rather let me know you want to visit. My business hours aren't orderly ;-)

Zvědaví? Potřebujete na chvíli změnit scenérii?
Přijeďte a podívejte se. Ale dejte mi raději vědět předem. Moje pracovní doba není pravidelná ;-)


As the time will progress I'll aim to provide following (and maybe more) activities:
 • international library (I love books and I acquired a lot since we moved to England. Now I want to use them for the profit of my fellow Czech citizens interested in reading and wanting to improve their English ... and eventually read some of them myself)
 • biking: a slightly hilly countryside allows for shorter or longer trips for the people of all abilities. There is also an international cycle path from Praha to Wien by the castle Landštejn; we'll aim to rent the bikes.
 • walking, hiking, sightseeing
 • orienteering: in the connection with the local clubs we'll aim to organize international gatherings of orienteerers of all ages and abilities, the workshops for leaders and we'll install a permanent course.;
 • farmhouse holiday;
 • a space for dog agility training (agility);
 • horseriding;
 • gym and other sports (table tennis, indoor and outdoor games ...);
 • climbing wall;
 • sauna (I love them in Scandinavia);
 • outdoor recreation ground;
 • adventure playground for kids;
 • in wintertime cross country skiing and some downhill skiing for the little kids;
 • educational workshops - mainly linguistic and computer basics;
 • bell ringing - both physically (just climb the steps to the belfry can be tough) and mentally (to remember and follow the patterns of change ringing takes time and training) demanding activity, that I discovered just recently and I will definitelly miss the whole Saffron Walden Society of Change Ringers once I'm back home in the Czech Republic.

Postupně bych tam chtěla poskytovat prostor pro provozování následujících (a třeba i dalších) aktivit:
 • mezinárodní knihovna (mám ráda knihy, za těch x let v Anglii jsem jich nashromáždila poměrně dost, ráda bych je využila ku prospěchu případných zájemců z Čech - úžasným zdrojem byly místní charity či ještě lépe vesnické slavnosti, kde se prodejem různé veteše - já tomu říkám poklady! - vydělává například na opravu kostela, pomůcky pro školu, místní charitu ...)
 • cyklistika: mírný kopcovitý terén v okolí umožňuje výběr kratších i delších cyklistických výletů podle schopností každého jednotlivce; kolem hradu Landštejn vede mezinárodní cyklostezka...; zprostředkování půjčení kol;
 • turistika: linky na zajímavosti v okolí bližším i vzdálenějším;
 • orientační běh: po dohodě s oddíly orientačního běhu bude možné pořádat tréninky, školení instruktorů, pro děti dny s orientačním během, v nejbližším okolí budou instalovány stálé kontroly pro OB; mapy OB (mapy)
 • agroturistika: možnost zapojení se do péče o drobné zvířectvo (ovce, kozy, králíci, psi apod.);
 • prostor pro provádění výcviku psy (agility)
 • jízda na koni
 • tělocvična: pingpongový stůl, lavičky, žebřiny, drobná sportovní náčiní (různé míče, obruče, švihadla, rotoped, ...);
 • horolezecká stěna;
 • sauna - ve Skandinávii mají úžasné;
 • venkovní hřiště pro míčové hry;
 • dětské prolézačky dobrodružnějšího charakteru
 • v zimním období: běh na lyžích, teríny pro seznamování malých dětí se sjezdovkami či běžkami;
 • vzdělávání: jazykové, počítačové kursy, taneční a pohybové workshopy
 • zvonění (angl. bell ringing) - úžasná aktivita, kterou jsem objevila teprve nedávno a bude mi v Čechách chybět: Společnost zvoníků kostela Panny Marie v Saffron Waldenu

čtvrtek, března 08, 2018

Earth Day 2018 / Den Země 2018

Earth Day 2018 - 22nd April - will be celebrated with the motto End Plastic Pollution. 

Den Země 2018 - 22.duben - bude slaven s heslem Ukončeme znečištění plasty.


According to Earth Day Movement there are 3 facts about the plastic:

Podle hnutí Earth Day známe tři fakta o plastech.


Fact #1:
8.3 BILLION Metric Tons (9.1 BILLION US Tons) of plastic has been produced since plastic was introduced in the 1950s. The amount of plastic produced in a year is roughly the same as the entire weight of humanity!

Fakt č.1:
8,3 BILIÓNU metrických tun (9,1 BILIÓNU US tun) plastů bylo vyrobeno od roku 1950, kdy se začaly používat. Množství plastů vyrobených během jednoho roku je přibližně stejné jako váha celého lidstva!
Fact #2:
Virtually every piece of plastic ever made still exists in some shape or form (with the exception of the small amount that has been incinerated).

Fakt č.2:
Prakticky každý kus plastu vůbec kdy vyroben v nějakém tvaru nebo formě stále existuje (s výjimkou malého množství, které bylo spáleno).

Fact #3:
Nearly TWO MILLION single-use plastic bags are distributed worldwide every minute.

Fakt č.3:
Téměř DVA MILIÓNY igelitových sáčků na jedno použití je ve světě distribuováno každou minutu.


Do you want to know more? Think about solutions for the problem? Or share with others, what you know about the problem?
If you live close to Czech Canada, South Bohemia, you can come on the 22nd April 2018 around noon to nascent Library Kebharec in Skalka by Nová Bystřice. Take your open mind, good humour and your lunch.
The event will be such as we make it.

Chcete vědět více? Zamyslet se nad řešením problému? Nebo sdílet s ostatními, co o problému víte Vy?
Pokud bydlíte v blízkosti České Kanady v Jižních Čechách, přijeďte 22.dubna 2018 kolem poledne do vznikající knihovny Kebharec ve Skalce u Nové Bystřice. S sebou si vezměte otevřenou mysl, dobrou náladu a svačinu.
Jaké odpoledne si uděláme, takové ho budeme mít.

Stand By Me | Playing For Change | Song Around The World

čtvrtek, února 15, 2018

Another year ahead ... / Další rok přede mnou ...

Christmas is over, with it also the urge for New Year's resolution.
I didn't make any, just plan to live my life as long as I live ... in Skalka by Nová Bystřice, building The International Centre for the Leisure Time and The International Library.

Vánoce jsou za námi, s nimi i nutkání novoročních předsevzetí. 
Já si žádné nedávám, jen hodlám žít svůj život tak dlouho, jak budu žít ... ve Skalce u Nové Bystřice, trávit čas budováním Mezinárodního centra pro volný čas a Mezinárodní knihovny.

Several years ago I wrote on one of my first leaflets:

Why?

Short answer is out of the interest.

A bit longer – being born in the Czech republic, but after the Velvet revolution living for a few years in Germany and then almost 15 years in Britain made me an international with all the advantages and disadvantages it brings. Now I’m curious whether it is possible to take the pleasantness from both countries and be a viable part of the local community back home.


Před několika lety jsem na jednom z mých prvních letáčků psala:

Proč?

Stručně – ze zájmu.

Poněkud delší odpověď – poté, co jsem jako Češka po sametové revoluci strávila několik let v Německu a pak téměř 15 let v Británii jsem spíše mezinárodní se všemi výhodami i nevýhodami, které tato situace přináší. Teď jsem zvědavá, zda je možné spojit příjemno z obou zemí a stát se životaschopnou součástí místní společnosti v mé domovině.
This still holds, however,
I will need more voluntary help to make it happen, preferably from those with their own motivation to gain new experiences by working for/with me for a while (see My Workaway.info Profile) in exchange for a possibility to explore the region of Czech Canada in South Bohemia ... and read the books in foreign languages, I have some even for foreigners learning Czech ;-)To stále platí, 

nicméně k dokončení budu potřebovat více dobrovolníků, nejlépe lidí s vlastní motivací získávat nové zkušenosti, ochotných pro mě/se mnou na čas pracovat (viz můj profil na Workaway.info) výměnou za možnost objevovat krásy oblasti České Kanady v Jižních Čechách ... a přecíst si knížku, dvě v cizí řeči, mám tu i nějaké pro cizince učící se česky ...Now, more than ever.

Thanks to the chemotherapy I've already lived through my eighty, so in my early sixties I know, that I'll be slowly losing my vitality.
Having people visiting in order to enhance their skills would give me the opportunity to ask for some help or expert opinion.
Moreover the natural beauty of Czech Canada is worth a visit.

Teď více než dřív.
Díky chemoterapii jsem už prožila svou osmdesátku, takže jako 62letá vím, že budu pomalu ztrácet svou vitalitu.
Návštěvníci, přijíždějící s cílem zdokonalit sami sebe, mi umožní občas požádat o nějakou pomoc nebo odborný úsudek. 
Krom toho přírodní krásy České Kanady určitě za návštěvu stojí.


Who knows - maybe the library will eventually become a part of the local community ...
... falling which I'm at least going to have a big enough place for family and friends if they decide to visit me. Preferably from Spring through to Autumn, Winter here is for the tough ones.

Kdo ví - možná se knihovna nakonec stane součástí místní komunity ...
... v opačném případě budu mít přinejmenším dostatečně velký prostor pro rodinu a přátele, pokud se rozhodnou mě navštívit. Raději od jara až po podzim, zimy tu jsou pro otužilé.

úterý, února 06, 2018

General muse ... / Obecné zamyšlení ...

We live in an era of advanced technology, that enables humans to achieve more, live longer, healthier ... but there are limits.
The life of an individual can span from 0 (yes, even little ones or unborn kids are dying) to well over 100 according to the List of verified oldest people on Wikipedia. Aording the same soure herbalist Li Ching-Yuen died in 1933 aged 196 years - blessed age if true.

Žijeme v době pokročilé technologie, která umožňuje lidem dosáhnout více, žít déle, zdravěji ... ale i zde existují limity. 
Délka života jednotlivce se může pohybovat od 0 (ano, i malé nebo nenarozené děti umírají) do více než 100 podle Seznamu ověřených nejstarších lidí na Wikipedii. Podle stejného zdroje se bylinkář Li Ching-Yuen dožil věku 196 let - požehnaný věk pokud to je pravda.

An average person wouldn't live so long, however from the birth till the death everyone would live through the life-cycle stages appropriate for the age - birth, infancy, childhood, adolescence and adulthood.

Průměrný člověk nežije tak dlouho, nicméně od narození do smrti projdou všichni stadii životního cyklu odpovídajícím věku - narození, dětství, dětství, dospívání a dospělosti.

During all those stages we learn - from our parents, siblings, teachers, friends and foes or by just being in an environment. The information - conscious or unaware - is stored by the brain that later finds it for us - sometimes whether we want it or not.

Během všech těchto fází se učíme - od rodičů, sourozenců, učitelů, přátel i nepřátel, nebo jen z prostředí, ve kterém žijeme. Informace - vědomé nebo nevědomé - jsou ukládány mozkem, který nám je později vybaví - někdy ať chceme či nechceme.

And here is the catch.

A v tom je právě háček.

For human development it is necessary not "to reinvent the wheel" all the time. Every generation should build up on the findings of previous researchers in the field. Reading scientific articles can be quite confusing for an outsider, even more when we encounter baffling false positive or false negative results.

Pro lidský vývoj není nutné neustále "znovu objevovat kolo". Každá generace by měla vycházet z poznatků předchozích výzkumníků v dané oblasti. Čtení vědeckých článků může být pro outsidera poměrně matoucí, zvláště tehdy, když se setkáváme s nepochopitelnými falešně pozitivními nebo falešně negativními výsledky.

Nevertheless lifelong learning is a great way to enhance our potential and improve our quality of life. So what to wait for?

Nicméně celoživotní učení je skvělý způsob, jak zvýšit naše možnosti a zlepšit kvalitu našeho života. Tak nač čekat?