středa, prosince 26, 2018

(Dis)advantages of retirement / (Ne)výhody důchodu

Christmas time usually provokes some thoughts about the meaning of life ... and the future.

Vánoční čas obvykle vyvolává některé myšlenky o významu života ... a o budoucnosti.

Although I know the Almighty Answer to the Meaning of Life, the Universe, and Everything is 42 [calculated by the computer Deep Thought for seven million years and when asked to build a better computer to discover the Question to the Life, the Universe, and Everything, it built the Earth  ... see The Hitchiker's Guide to the Galaxy] 
I just wonder - is this enough to know? ;-)

Ačkoliv vím, že Všeobjímající Odpověď na Smysl Života, Vesmíru a Všeho je 42 [počítáno počítačem Deep Thought po dobu sedmi miliónů let a když je požádán o vybudování lepšího počítače pro zodpovězení Otázky života, Vesmíru a Všeho, vybudoval Zemi ... viz Stopařův průvodce po galaxii],
říkám si - stačí vědět tohle? ;-)

Before retirement I moved back to the Czechland, which I left for one and half year in 1992. Actually it was still Czechoslovakia.

Před odchodem do důchodu jsem se vrátila zpět do České republiky, z které jsem v roce 1992 odjížděla na jeden a půl roku. Vlastně to tehdy ještě bylo Československo.

It was great to see a bit of the world that was hidden from us behind the Iron Curtain until November 1989, especially to learn to speak some of the world languages. Of course it would be better to see the world and learn languages in my twenties, but there still was Iron Curtain in my twenties and it was not easy to travel the world without being asked to be an informant of StB at that time. 

Bylo skvělé vidět trochu světa, který byl před námi ukrytý za železnou oponou až do listopadu 1989, zvláště se naučit aktivně používat některé světové jazyky. Samozřejmě by bylo lepší procestovat svět a naučit se jazyky v mých 20-30ti, ale tehdy stále existovala železná opona a nebylo snadné cestovat po světě aniž byste byli po návratu požádáni StB o donašečství.

After coming back in 2012 I first learned about theimperfect elderly care here, then we voted in the first direct presidential elections for a drunk, then PM with conflict of interest came along ... 

... so I rather turn back to TED and the talk that could help save our Planet. ;-)
Thanks for he internet!
Enjoy!

Po návratu v roce 2012 jsem se nejprve dozvěděla, že péče o přestárlé je nedokonalá (umírala mi máma), pak jsme si zvolili v prvních přímých prezidentských volbách opilce, poté se objevil premiér ve střetu zájmů ...
... tak se radši vrátím zpátky k TED a přednášce, která by nám mohla pomoci zachránit naši Planetu. ;-)
Díky za internet!
Užijte si ji!
And to the subject of this post?
Well, after retirement I have a lot of time, which can be seen as both - advantage and disadvantage. Do you know, how difficult it is to fill 24 hours a day, when you have only you to feed, wash, walk ... and still are reasonably fit?
Great thing is that you have mostly your freedom to do whatever your brain decides to do. Walk the dog, read, study, build something silly ...

... here is some philosophy ... only in Czech ... would you learn Czech only to listen to that?
Please, let me know.

A k tématu tohoto příspěvku?
Po odchodu do důchodu mám spoustu času, což lze považovat za výhodu i nevýhodu.
Víte, jak těžké je naplnit 24 hodin denně, kdy potřebujete nakrmit, umýt, provětrat jen sám(samu) sebe a psa ... a jste ještě přiměřeně fit?
Skvělé je, že většinou máte svobodu dělat, co se váš mozek rozhodne dělat. Vyvenčit psa, číst, studovat, postavit něco hloupého ...

... tady je něco filozofie ... jen v češtině ... učil(a) byste se česky pouze proto, abyste si přednášku poslechl(a)?
Prosím dejte mi vědět.
Pokud si blog čtete česky a jste cizinec/cizinka, sdělte mi, prosím, Vaši motivaci

pátek, prosince 14, 2018

End of the Year 2018 / Konec roku 2018

Yes, it's the end of the year.
At least something that repeats regularly and you can use it to draw a line - behind the past ... and before the future. Your future, I mean. The future of others will make other turns that yours.
Of course, you didn't share the whole past either.

Ano, je konec roku.
Alespoň něco, co se pravidelně opakuje a můžete použít k vyznačení čáry - za minulostí ... a před budoucností. Vaší budoucností. Budoucnost druhých půjde jinými cestami než ta vaše. 
Pochopitelně, ani vaše minulost nebyla stejná.

You usually realize that when you retire.
It is the time, when you may feel similarly as a teenager, with the difference, that your life is not at the start, but almost over and you need to find the activity for those 24/7 - twenty four hours a day, seven days a week.

Obvykle si to uvědomíte při odchodu do důchodu.
To je doba, kdy se můžete cítit podobně jako puberťák, s tím rozdílem, že váš život není na začátku, ale téměř skončil a musíte si najít činnost na těch 24/7 - 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Then, some people spend the rest of their lives helping their children (watching grandmother is the term used in Czech republic), but what if
 • the kids - hence also the grand kids - are too far away
 • the partner(s) of your kid(s) does not like you
 • ... add whatever can apply ...
and you may be lost - in the solitude, in the space you never wanted to be ...

Někteří pak stráví zbytek svého života pomáhajíce dětem (hlídací babička je termín používaný v České republice), ale co když
 • děti - a s nimi i vnoučata - jsou příliš daleko
 • partner (partneři) vašeho dítěte (vašich dětí) vás nemá rád
 • ... přidejte vše, co se může stát ...
a můžete být ztraceni - v samotě, v prostoru, ve kterém jste nikdy nechtěli být ...

To this situation (the first point applies) I was preparing by buying a former cow-house in Skalka by Nová Bystřice. 
Now I'm trying to change it to a meeting point for the people for all walks of life, all ages, all religions ... in the hope, that getting to know each other, we can better cooperate.
In the region, from which the Czechs run before the WWII and the Germans have been expelled after the WWII, although it was their home.

Na tuto situaci (platí první bod) jsem se přiravovala koupi bývalého kravína v Skalce u Nové Bystřice. 
Teď se snažím změnit kravín na místo setkávání pro lidi různého stáří, vyznání, dosavadních zkušeností .... s andějí, že když se navzájem lépe poznáme, můžeme lépe spolupracovat.
V oblasti, odkud Češi utíkali před druhou světovou válkou, a Němci po ní byli vyháněni, ačkoliv to byl jejich domov.

Will we never learn it? Do we still need to fight against people with different views, confessions ... when our basic needs defined by Maslow's pyramid are the same?

To se nikdy nepoučíme? Potřebujeme stále bojovat proti lidem s jiným názorem, vyznáním ... když jsou naše základní potřeby definované Maslowovou pyramidou stejné? 

Relax! The future is in our kids, grandkids ... and the technology ;-)

Uvolněte se! Budoucnost je v našich děte, vnoučatech ... a technologii. ;-)

středa, listopadu 21, 2018

Slavíme 100.výročí založení republiky / Celebrating 100 years of Czech republic

This year we celebrated the 100th anniversary of the founding of the Republic ... which one actually?

Letos jsme slavili 100.výročí založení republiky ... které vlastně?

The first one ended with the Protectorate of Bohemia and Moravia and the WWII.
After the war people were hopeful for a while, everyone (and I mean in all countries affected by the war) wanted to start living again, to re-build their homes, to educate themselves ... and there came communism "in the East". Their supporters favored the working class, nationalized wealth of the "rich" as they thought they would do  everything better, intelligence was sent to "help the socialist economy" into mines and other working positions. Those were lucky, those less fortunate lost the lives in the artificial political processes.
After 1989, in which the Berlin Wall, the symbol of the Cold War, was finally demolished, the hope for democratic future has grown a new.
Almost 30 years later, populism seems to be "winning" again.

První skončila Protektorátem Čechy a Morava a druhou světovou válkou.
Po válce to chvíli vypadalo nadějně, všichni (a myslím, že ve všech zemích, které byly válkou postiženy) chtěli začít znovu žít, znovu si vybudovat své domovy, vzdělávat se ... a "u nás na Východě" přišel komunismus, víra, jejíž stoupenci upřednostnili dělnickou třídu, znárodnili majetek bohatších v domění, že se o vše postarají lépe, inteligenci poslali "pomáhat socialistickému hospodářství" do dolů a na jiné dělnické pozice. To bylo tehdy "štěstí", méně šťastní přišli pomocí vykonstruovaných politických procesů o život.
Po roce 1989, ve kterém byla konečně zbořena Berlínská Zeď, symbol studené války, v nás zas zaplála naděje na demokratickou budoucnost. 
Téměř 30 let poté se zdá, že u nás opět "vítězí" populismus.

But is it a "victory"? And if so, for whom?

Ale je to "vítězství"? A pokud ano, pro koho?

If we compare the "age of the republic" and the average length of life, it becomes clear that there are just a few witnesses to the birth of our country, witnesses of the WWII are dying out. More people  remember socialism, the occupation of Czechoslovakia by friendly troops of the Warsaw Pact in 1968, subsequent normalization and then also in 1989.
The history of the Czech Republic is mainly taught in Czech Republic, so just part of Czech population - and those interested in history - has learnt about those events.

Srovnáme-li "stáří republiky" a střední délku života, vyjde nám, že ve světě žije už jen velmi málo pamětníků vzniku naší republiky, o něco více je pamětníků druhé světové války, ještě více pamětníků socialismu, okupace Československa spřátelenými vojsky v roce 1968, následné normalizace a pak i roku 1989. 
Historie České republiky se probírá v hlavně v České republice, takže jen část české populace - a lidi, zajímající se o historii - o těchto událostech něco ví.

I dare to say that, in the memory of every witness, other memories will be based on other personal experience. The memories of the "historic" event will be recalled differently by an unborn child, or a five-year-old child, or a dad or mom on whose lives and abilities depended lives of their children.

Troufám si tvrdit, že v paměti každého pamětníka budou na základě jiných dosavadních osobních zkušeností jiné vzpomínky. Jinak si na "historickou" událost vzpomene nenarozené dítě, jinak dítě pětileté, jinak táta nebo máma, na jejichž životě a schopnostech závisel i život jejich dětí.


The end of the year is nearing again ... / A zas se blíží konec roku ...

Historie lidstva
... and with it comes the muse on imperishability of the maybug ...

... a s ním i úvaha o nesmrtelnosti chrousta ...


Every year something happens. At least we grow older.
This may have a different meaning for a newborn, at the age of few months, pre-school, school, early twenties, then it becomes boring till the midlife crisis (of course unless you have own kids, dogs keeping you alert ;-)) ... and then it goes back - looking forward to retirement, retire, growing old ... I wouldn't say you can be looking forward to dying, nevertheless it happens. Everyone eventually dies.

Každý rok se něco stane. Přinejmenším o rok zestárneme. 
To může mít jiný význam u novorozence, ve věku pár měsíců, v předškolním, školním, vysokoškolském věkm, pak je nuda až do krize středního věku (samozřejmě pokud si nepořídíte vlastní děti, psy, co vás udrží v pohotovosti ;-)) ... a pak to jde zpátky - těšení na odchod do důchodu, důchod, stárnutí ... Neřekla bych, že je možné se těšit na umírání, nicméně se to stane. Každý jednou zemře.

Depending on the age and the circumstances, we are more or less able to take care of ourselves and live independently. We are teaming up on the projects we don't want to do alone, delegating those we wouldn't be able to do alone.
But we can learn all the time - from the past, history books, our own mistakes and the mistakes of our ancestors ... of course those, who are interested in learning. Lifelong learning is now much easier than just 30 years ago. The internet is full of interesting facts as well as lots of rubbish. It is an adventure just to find out, what is the truth and what is a lie. But it pays of and it is fun.

V závislosti na našem věku a okolnostech jsme více či méně schopni se postarat o sebe a žít nezávisle. Spolupracujeme na projektech, které nechceme dělat sami, delegujeme ty, které bychom nemohli udělat sami.
Ale můžeme se stále učit - z minulosti, knih dějepisu, našich vlastních chyb aichyb našich předků ... samozřejmě ti, kteří mají zájem o učení. Celoživotní učení je nyní mnohem jednodušší než před 30 lety. Internet je plný zajímavých informací i spousty nesmyslů. Je dobrodružstvím jen zjistit, co je pravda a co je lež. Ale to vyplatí se to a je to zábavné.
neděle, září 23, 2018

Velký zákon (Ralf - Otakar Leiský)

Slyš Velký Zákon! Ten ať krok tvůj řídí!
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a netkni se jich nešetrnou dlaní,
jež z neznalosti někdy krutě raní!

Buď synem Slunce! Cti je myslí čistou
a v jeho světle ber se stezkou jistou,
neb měsíc klam je - právem noci spánek
a den chce čin, slyš, volá jitřní vánek!

Měj bystré oko, neviděn vše shlédni
a tiše kráčej, zvěř jak o poledni!
Je hluk tvým zrádcem - hlupák jenom hlučí,
buď strážcem ticha, který za klid ručí!

Svůj tábor ukryj, oheň střez jak poklad,
však odcházíš-li, zahlaď každý doklad,
že byl tu člověk! Koho stopa zradí,
ten ztrátou práva nedbalost svou hradí.

Měj v úctu vodu! Čím je bez ní země?
Jen moudrým pramen hudbou zvoní jemně.
Vše uč se chápat - celičký svět vůkol!
Je chránit život posvátný tvůj úkol!

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a miluj ty, kdo Zákonem se řídí ... !


Ralf - Otakar Leiský

Paradise - Within temptation


(feat. Tarja Turunen)

There's no sense
The fire burns
When wisdom fails, it changes all
The wheel embodies all that keeps on turning

Blood red skies, I feel so cold
No innocence, we play our role
The wheel embodies all, where are we going?

All in all you'd expect the wise to be wiser
Fallen from grace all and all I guess
We should have known better 'cause

[Chorus:]
What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for
Though it's not paradise

You and us
Or I and them
There comes a time
To take a stand
The wheel is watching all that keeps on burning
The venom works
It's like a curse
A Trojan horse
When will we learn
The wheel embodies all that keeps returning

All in all you'd expect the wise to be wiser
Fallen from grace all and all I guess
We should have known better 'cause...

[Chorus:]
What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for

What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for
But it's not paradise

What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough!
pátek, března 30, 2018

Welcoming volunteers ... / Vítám dobrovolníky ...

OK, so I own the former cow-house in the little village near Austrian border.
I bought it more than 10 years ago, but from different reasons only now I'm reconsidering my plans. Being more than 10 years older and alone I'll need to drop some activities from my overly optimistic list I envisaged at the time of buying (see below).

OK, tak tedy vlastním bývalý kravín v malé vesničce poblíž rakouských hranic.
Koupila jsem ho před více než 10ti lety, ale z různých důvodů se k přehodnocení původních plánů dostávám až nyní. Jsem o více než 10 let starší a sama, takže musím vypustit některé z aktivit zamýšlených v době koupě (viz níže).

Still, I think, with some years ahead, sufficient energy and a drive to learn new stuff - from psychology to the basics of living nearer to the nature. Some knowledge from the past, like sewing, knitting and of course reading comes handy too.
I call it working therapy and I have enough for volunteers too.

Stále si však myslím, že mám několik let před sebou, dostatek energie a chuť se učit novým věcem - od psychologie k základům života blíže k přírodě. Hodí se i některé znalosti z minula jako šití, pletení a pochopitelně čtení.
Říkám tomu pracovní terapie a mám ji tu dost i pro dobrovolníky.

Curious? In the need of changing scenery for a while?
Come and check it out. But rather let me know you want to visit. My business hours aren't orderly ;-)

Zvědaví? Potřebujete na chvíli změnit scenérii?
Přijeďte a podívejte se. Ale dejte mi raději vědět předem. Moje pracovní doba není pravidelná ;-)


As the time will progress I'll aim to provide following (and maybe more) activities:
 • international library (I love books and I acquired a lot since we moved to England. Now I want to use them for the profit of my fellow Czech citizens interested in reading and wanting to improve their English ... and eventually read some of them myself)
 • biking: a slightly hilly countryside allows for shorter or longer trips for the people of all abilities. There is also an international cycle path from Praha to Wien by the castle Landštejn; we'll aim to rent the bikes.
 • walking, hiking, sightseeing
 • orienteering: in the connection with the local clubs we'll aim to organize international gatherings of orienteerers of all ages and abilities, the workshops for leaders and we'll install a permanent course.;
 • farmhouse holiday;
 • a space for dog agility training (agility);
 • horseriding;
 • gym and other sports (table tennis, indoor and outdoor games ...);
 • climbing wall;
 • sauna (I love them in Scandinavia);
 • outdoor recreation ground;
 • adventure playground for kids;
 • in wintertime cross country skiing and some downhill skiing for the little kids;
 • educational workshops - mainly linguistic and computer basics;
 • bell ringing - both physically (just climb the steps to the belfry can be tough) and mentally (to remember and follow the patterns of change ringing takes time and training) demanding activity, that I discovered just recently and I will definitelly miss the whole Saffron Walden Society of Change Ringers once I'm back home in the Czech Republic.

Postupně bych tam chtěla poskytovat prostor pro provozování následujících (a třeba i dalších) aktivit:
 • mezinárodní knihovna (mám ráda knihy, za těch x let v Anglii jsem jich nashromáždila poměrně dost, ráda bych je využila ku prospěchu případných zájemců z Čech - úžasným zdrojem byly místní charity či ještě lépe vesnické slavnosti, kde se prodejem různé veteše - já tomu říkám poklady! - vydělává například na opravu kostela, pomůcky pro školu, místní charitu ...)
 • cyklistika: mírný kopcovitý terén v okolí umožňuje výběr kratších i delších cyklistických výletů podle schopností každého jednotlivce; kolem hradu Landštejn vede mezinárodní cyklostezka...; zprostředkování půjčení kol;
 • turistika: linky na zajímavosti v okolí bližším i vzdálenějším;
 • orientační běh: po dohodě s oddíly orientačního běhu bude možné pořádat tréninky, školení instruktorů, pro děti dny s orientačním během, v nejbližším okolí budou instalovány stálé kontroly pro OB; mapy OB (mapy)
 • agroturistika: možnost zapojení se do péče o drobné zvířectvo (ovce, kozy, králíci, psi apod.);
 • prostor pro provádění výcviku psy (agility)
 • jízda na koni
 • tělocvična: pingpongový stůl, lavičky, žebřiny, drobná sportovní náčiní (různé míče, obruče, švihadla, rotoped, ...);
 • horolezecká stěna;
 • sauna - ve Skandinávii mají úžasné;
 • venkovní hřiště pro míčové hry;
 • dětské prolézačky dobrodružnějšího charakteru
 • v zimním období: běh na lyžích, teríny pro seznamování malých dětí se sjezdovkami či běžkami;
 • vzdělávání: jazykové, počítačové kursy, taneční a pohybové workshopy
 • zvonění (angl. bell ringing) - úžasná aktivita, kterou jsem objevila teprve nedávno a bude mi v Čechách chybět: Společnost zvoníků kostela Panny Marie v Saffron Waldenu

čtvrtek, března 08, 2018

Earth Day 2018 / Den Země 2018

Earth Day 2018 - 22nd April - will be celebrated with the motto End Plastic Pollution. 

Den Země 2018 - 22.duben - bude slaven s heslem Ukončeme znečištění plasty.


According to Earth Day Movement there are 3 facts about the plastic:

Podle hnutí Earth Day známe tři fakta o plastech.


Fact #1:
8.3 BILLION Metric Tons (9.1 BILLION US Tons) of plastic has been produced since plastic was introduced in the 1950s. The amount of plastic produced in a year is roughly the same as the entire weight of humanity!

Fakt č.1:
8,3 BILIÓNU metrických tun (9,1 BILIÓNU US tun) plastů bylo vyrobeno od roku 1950, kdy se začaly používat. Množství plastů vyrobených během jednoho roku je přibližně stejné jako váha celého lidstva!
Fact #2:
Virtually every piece of plastic ever made still exists in some shape or form (with the exception of the small amount that has been incinerated).

Fakt č.2:
Prakticky každý kus plastu vůbec kdy vyroben v nějakém tvaru nebo formě stále existuje (s výjimkou malého množství, které bylo spáleno).

Fact #3:
Nearly TWO MILLION single-use plastic bags are distributed worldwide every minute.

Fakt č.3:
Téměř DVA MILIÓNY igelitových sáčků na jedno použití je ve světě distribuováno každou minutu.


Do you want to know more? Think about solutions for the problem? Or share with others, what you know about the problem?
If you live close to Czech Canada, South Bohemia, you can come on the 22nd April 2018 around noon to nascent Library Kebharec in Skalka by Nová Bystřice. Take your open mind, good humour and your lunch.
The event will be such as we make it.

Chcete vědět více? Zamyslet se nad řešením problému? Nebo sdílet s ostatními, co o problému víte Vy?
Pokud bydlíte v blízkosti České Kanady v Jižních Čechách, přijeďte 22.dubna 2018 kolem poledne do vznikající knihovny Kebharec ve Skalce u Nové Bystřice. S sebou si vezměte otevřenou mysl, dobrou náladu a svačinu.
Jaké odpoledne si uděláme, takové ho budeme mít.

Stand By Me | Playing For Change | Song Around The World

čtvrtek, února 15, 2018

Another year ahead ... / Další rok přede mnou ...

Christmas is over, with it also the urge for New Year's resolution.
I didn't make any, just plan to live my life as long as I live ... in Skalka by Nová Bystřice, building The International Centre for the Leisure Time and The International Library.

Vánoce jsou za námi, s nimi i nutkání novoročních předsevzetí. 
Já si žádné nedávám, jen hodlám žít svůj život tak dlouho, jak budu žít ... ve Skalce u Nové Bystřice, trávit čas budováním Mezinárodního centra pro volný čas a Mezinárodní knihovny.

Several years ago I wrote on one of my first leaflets:

Why?

Short answer is out of the interest.

A bit longer – being born in the Czech republic, but after the Velvet revolution living for a few years in Germany and then almost 15 years in Britain made me an international with all the advantages and disadvantages it brings. Now I’m curious whether it is possible to take the pleasantness from both countries and be a viable part of the local community back home.


Před několika lety jsem na jednom z mých prvních letáčků psala:

Proč?

Stručně – ze zájmu.

Poněkud delší odpověď – poté, co jsem jako Češka po sametové revoluci strávila několik let v Německu a pak téměř 15 let v Británii jsem spíše mezinárodní se všemi výhodami i nevýhodami, které tato situace přináší. Teď jsem zvědavá, zda je možné spojit příjemno z obou zemí a stát se životaschopnou součástí místní společnosti v mé domovině.
This still holds, however,
I will need more voluntary help to make it happen, preferably from those with their own motivation to gain new experiences by working for/with me for a while (see My Workaway.info Profile) in exchange for a possibility to explore the region of Czech Canada in South Bohemia ... and read the books in foreign languages, I have some even for foreigners learning Czech ;-)To stále platí, 

nicméně k dokončení budu potřebovat více dobrovolníků, nejlépe lidí s vlastní motivací získávat nové zkušenosti, ochotných pro mě/se mnou na čas pracovat (viz můj profil na Workaway.info) výměnou za možnost objevovat krásy oblasti České Kanady v Jižních Čechách ... a přecíst si knížku, dvě v cizí řeči, mám tu i nějaké pro cizince učící se česky ...Now, more than ever.

Thanks to the chemotherapy I've already lived through my eighty, so in my early sixties I know, that I'll be slowly losing my vitality.
Having people visiting in order to enhance their skills would give me the opportunity to ask for some help or expert opinion.
Moreover the natural beauty of Czech Canada is worth a visit.

Teď více než dřív.
Díky chemoterapii jsem už prožila svou osmdesátku, takže jako 62letá vím, že budu pomalu ztrácet svou vitalitu.
Návštěvníci, přijíždějící s cílem zdokonalit sami sebe, mi umožní občas požádat o nějakou pomoc nebo odborný úsudek. 
Krom toho přírodní krásy České Kanady určitě za návštěvu stojí.


Who knows - maybe the library will eventually become a part of the local community ...
... falling which I'm at least going to have a big enough place for family and friends if they decide to visit me. Preferably from Spring through to Autumn, Winter here is for the tough ones.

Kdo ví - možná se knihovna nakonec stane součástí místní komunity ...
... v opačném případě budu mít přinejmenším dostatečně velký prostor pro rodinu a přátele, pokud se rozhodnou mě navštívit. Raději od jara až po podzim, zimy tu jsou pro otužilé.

úterý, února 06, 2018

General muse ... / Obecné zamyšlení ...

We live in an era of advanced technology, that enables humans to achieve more, live longer, healthier ... but there are limits.
The life of an individual can span from 0 (yes, even little ones or unborn kids are dying) to well over 100 according to the List of verified oldest people on Wikipedia. Aording the same soure herbalist Li Ching-Yuen died in 1933 aged 196 years - blessed age if true.

Žijeme v době pokročilé technologie, která umožňuje lidem dosáhnout více, žít déle, zdravěji ... ale i zde existují limity. 
Délka života jednotlivce se může pohybovat od 0 (ano, i malé nebo nenarozené děti umírají) do více než 100 podle Seznamu ověřených nejstarších lidí na Wikipedii. Podle stejného zdroje se bylinkář Li Ching-Yuen dožil věku 196 let - požehnaný věk pokud to je pravda.

An average person wouldn't live so long, however from the birth till the death everyone would live through the life-cycle stages appropriate for the age - birth, infancy, childhood, adolescence and adulthood.

Průměrný člověk nežije tak dlouho, nicméně od narození do smrti projdou všichni stadii životního cyklu odpovídajícím věku - narození, dětství, dětství, dospívání a dospělosti.

During all those stages we learn - from our parents, siblings, teachers, friends and foes or by just being in an environment. The information - conscious or unaware - is stored by the brain that later finds it for us - sometimes whether we want it or not.

Během všech těchto fází se učíme - od rodičů, sourozenců, učitelů, přátel i nepřátel, nebo jen z prostředí, ve kterém žijeme. Informace - vědomé nebo nevědomé - jsou ukládány mozkem, který nám je později vybaví - někdy ať chceme či nechceme.

And here is the catch.

A v tom je právě háček.

For human development it is necessary not "to reinvent the wheel" all the time. Every generation should build up on the findings of previous researchers in the field. Reading scientific articles can be quite confusing for an outsider, even more when we encounter baffling false positive or false negative results.

Pro lidský vývoj není nutné neustále "znovu objevovat kolo". Každá generace by měla vycházet z poznatků předchozích výzkumníků v dané oblasti. Čtení vědeckých článků může být pro outsidera poměrně matoucí, zvláště tehdy, když se setkáváme s nepochopitelnými falešně pozitivními nebo falešně negativními výsledky.

Nevertheless lifelong learning is a great way to enhance our potential and improve our quality of life. So what to wait for?

Nicméně celoživotní učení je skvělý způsob, jak zvýšit naše možnosti a zlepšit kvalitu našeho života. Tak nač čekat?