neděle, září 24, 2017

Towards the future ... / Vstříc budoucnosti ...

In my childhood, there was a saying "do not give advice, you are not 60 and you haven't been to Russia".

V době mého mládí se říkávalo "neraď, není ti 60 a nebyl jsi v Rusku".


Now, I am over 60 and I've been to Russia, but I still hesitate giving advice.

Teď už mi je přes 60 a byla jsem v Rusku, ale stále váhám s poskytováním rad.


The problem is that we all go through the stages of life (baby, toddler, child, adolescent, young adult ...), but the historical and political background is different for everyone.

Problém je, že všichni procházíme různými životními stádii (mimino, batole, dospívající, mladý dospělý ...), ale historické a politické okolnosti jsou pro každého jiné.


As an example:
my parents were young adults during the WWII (for me it is history), 
the middle age crisis met them around 1968 (I was then 13, hence too silly to understand what was going on), 
they were quite old when our country eventually opened up to the West in the 1989, still able to visit us for a few times in Germany, though just my mum made it to England, where also her school friend lived.

Uvedu příklad:
moji rodiče byli mladí v době druhé světové války (pro mě to je dávná historie)
krizí středního věku procházeli kolem roku 1968 (mě bylo 13, tudíž jsem příliš nechápala, co se děje)
v roce 1989, když se naše země konečně otevřela na Západ, byli dost staří, ale ještě nás několikrát navštívili v Německu a máma přijela i do Anglie, kde bydlela její přítelkyně ze školy.


Our global world of "today" is somewhat unpredictable. It would thrive on more cooperation and communication, but how, when not all are native English speakers?

Náš současný globální svět je poněkud nepředvídatelný. Prospělo by mu více spolupráce a komunikace, ale jak na to, když nejsme všichni rodilí angličtí mluvčí?


That's why I'm creating international library with the hope that people will come to read, talk, ponder ... and incidentally help to improve the place. Part of the Czech history is still present in the surrounding area - the remains of former German villages, whose inhabitants were expelled after the WWII. The loss is yet visible in the countryside.

Proto vytvářím mezinárodní knihovnu a věřím, že si lidi přijdou číst, povídat, přemítat ... a jen tak náhodou pomohou toto místo vylepšit. Část české historie je v přilehlé oblasti stále viditelná - zbytky bývalých německých vesnic, jejichž obyvatelé byli vyhnáni po 2. světové válce. Ztráta je v krajně stále zřejmá.úterý, srpna 22, 2017

What's new? / Co je nového?

compass star
Several groups with kids and a workawayer visited the library in the last couple of weeks ... 

Několik skupin s dětmi a "členka workaway.info" navštívila knihovnu v posledních pár týdnech ...... helping to improve the general impression of the inside of the former cow-house being turned into an international library ...

... pomáhajíce vylepšit obecný dojem z vnitřku bývalého kravína přeměňovaného v mezinárodní knihovnu ...

... here are few examples ...

... zde je pár příkladů ...úterý, srpna 15, 2017

Merging blogs / Spojuji blogy

Today I decided to merge my blogs "An Old Bags Odds and Ends" and "My husband works...worked in Saudi Arabia" into "Kebharec - building an international centre" that is my till-the-end-of-my-life project.

Dnes jsem se rozhodla sloučit blogy "An Old Bags Odds and Ends" a "My husband works...worked in Saudi Arabia" do blogu "Kebharec - building an international centre" - projekt, kterému se budu věnovat do konce svého života.

Why?
The key reason is to ease the writing for me and the reading for the reader. ;-)
I won't need to decide which blog suits most the topic I'll have in mind, the reader will be able to check only one - in case of interest, free time and/or lack of other appealing activities.

Proč?
Hlavním důvodem je zjednodušení psaní pro mě a čtení pro čtenáře. ;-)
Já se nebudu muset rozhodovat, který z blogů nejlépe odpovídá tématu, o kterém chci psát, čtenář bude mít možnost kouknout jen na jeden - v případě zájmu, dostatku času a/nebo nedostatku zajímavějších aktivit.

The blog "Communication skills ... and languages / Komunikační dovednosti ... a jazyky" will remain solo, as I will invite others to contribute. After all any person can decide to learn another language and can share resources and/or experiences.

Blog "Communication skills ... and languages / Komunikační dovednosti ... a jazyky" zůstane samostatně, protože chci pozvat veřejnost ke spolupráci. Koneckonců se každý může chtít naučit jiný jazyk a sdílet zdroje a zkušenosti. 

sobota, srpna 05, 2017

Progress trap / Léčka pokroku

The life in the current century is different from that in the previous century.
It always was the case, no question about that.

Život v současném století je jiný než život v předchozím století.
Tak to bylo vždycky, o tom není pochyb.

However the progress in computer science and the technology in the last century, especially mobile one, resulted also in a lot of misunderstanding and misconception.

Nicméně pokrok v počítačových vědách a technologiích v minulém století, zvlášť v mobilních technologiích, vedl také k nedorozuměním a mylným představám.

Yes, there is a progress, but what it means?

Ano, je zde pokrok, ale co to znamená?

Is it the possibility to gain more hence to buy more stuff?
Or the possibility to buy improved versions of cars and home appliances our parents didn't have?
Or try to live according to the new standards?
Is it possible at all?
And what to think about progress trap?

Je to možnost si více vydělat a nakupovat víc věcí?
Nebo možnost kupovat vylepšené verze aut a domácích spotřebičů, pro naše rodiče nedostupné neb neexistující?
Nebo snaha žít podle současných standardů?
Je to vůbec možné?
A co si myslet o léčce pokroku?

According to the Wikipedia, a progress trap is the condition human societies experience when, in pursuing progress through human ingenuity, they inadvertently introduce problems they do not have the resources or political will to solve, for fear of short-term losses in status, stability or quality of life. This prevents further progress and sometimes leads to collapse.

Podle Wikipedie je léčka pokroku stav, který lidské společnosti pociťují když, při prosazování pokroku prostřednictvím lidské vynalézavosti, neúmyslně vnášejí problémy, u nichž nemají prostředky nebo politickou vůli  řešení - kvůli strachu z krátkodobých ztrát v postavení, stabilitě nebo kvalitě života. To brání dalšímu postupu a někdy vede ke kolapsu.

Let's hope, we are not nearing the collapse of our society yet and still have time to act.

Doufejme, že se ještě neblížíme kolapsu naší společnosti a máme čas něco změnit.