úterý, června 23, 2015

Birkenbihl method in learning languages

So here I am again ...
Tak tady (I) jsem zas ...


You surely know the feeling of "l'esprit de l'escalier",
 Vy jistě znát ta nálada o "l'esprit de l'escalier",

that feeling when you leave a conversation and think of all the things you should have said
ten pocit když vy/ty opouštět konverzaci a myslet na všechny ty věci vy/ty by mít řekl 

and the right words are coming too late to be able to change your reaction
a (-) správná slova přichází příliš pozdě (-) umět (-) změnit tvou/vaši reakci

... and of course the attitude of your communicating companion ...
... a přirozeně (-) postoj (-) tvůj/váš komunikující společník ...

... despite the fact that it may only be due to the linguistry.
... přestože to může jen být kvůli znalosti jazyků.


The same applies when you learn something new and wish "oh, I should have known this person/method/country ... ages ago" ...
Totéž platí když se naučíte něco nového a přejete si "ach, měl jsem znát tuto osobu/metodu/zemi ... před lety" ...

For me it was the discovery of the Birkenbihl method in learning languages.
(basic description is available also in Czech or German, for other languages ask Google :)) 
Pro mne to bylo seznámení se s metodou Very F.Birkenbihl při učení jazyků.
(základní popis je dostupný v angličtině, češtině nebo němčině, na další jazyky se ptejte Googlu :))

The method was developed by Vera F.Birkenbihl (1946-2011) based on the principles the brain works. It is similar to the way the kids learn to speak.
Metoda byla vyvinuta Verou F.Birkenbihl (1946-2011) na základě principů práce mozku. Podobá se to způsobu jak se děti učí mluvit.So I'll give it a try with Norwegian - although I can communicate in English in Norway, I'd love to be able to read at least the headlines while visiting without the need to bother my relatives asking all the time "what this mean?".
Tak ji zkusím s norštinou - přestože se domluvím v Norsku anglicky, ráda bych si při návštěvách přečetla aspoň titulky bez nutnosti obtěžovat příbuzenstvo neustálými dotazy "co tohle znamená?".


What about you? After all they say "the more languages you know, the more you are a person" ...
A co ty/vy? Koneckonů se říká "kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem" ...   

Žádné komentáře: