sobota, srpna 29, 2015

Travelling vs. living abroad

Travelling is great, you get to know new countries, people and broaden your horizons. The experiences can be used later in the life. The best time to travel is - imho - while studying when holidays are somewhat longer that after you start to work.

Cestování je úžasné, cestováním poznáváte nové země, lidi a rozšiřujete své obzory. Nabyté zkušenosti je možné využít v pozdějším životě. Nejvhodnější doba k cestování je - podle mého názoru - doba studentská, kdy jsou prázdniny o něco delší než když začnete pracovat.

... if you can ...

... pokud můžete ...

In the Czechoslovakia's socialistic era we could not travel as freely as the citizens of the Western countries. It was necessary to ask for a foreign currency promise for the Western countries and Yugoslavia and only with this promise other forms were filled to get additional documents to travel. Eventually the lucky ones were allowed to cross the border, usually with ridiculous amount of "official" cash - no wonder the black market flowered back then.

V socialistickém Československu nebylo cestování na Západ snadno dostupné všem. Muselo se žádat o devizový příslib k cestám do západní ciziny a Jugoslávie (jednou za rok). Jen šťastlivci, kteří příslib dostali, mohli požádat o výjezdní doložku a kouknout na Západ, obvykle se směšnou částkou v kapse - jaký div, že v té době vzkvétal černý trh.

The Velvet revolution in 1989 put an end to these humiliating procedures. The traveling became reachable to all who wanted to travel. The change also brought the possibility to work abroad, thus to learn/practice the language as well as learn more about the countries/people while living there - without the fear your loved ones may be watched/prosecuted because of your decision to live your life elsewhere.

Sametová revoluce v roce 1989 znamenala konec těchto ponižujících postupů. Cestování se stalo dostupným všem, kteří cestovat chtěli. Politická změna přinesla i možnost pracovat v cizině a tak se naučit/procvičovat jazyk a také se dozvědět více o zemi a lidech pobytem jinde - bez obav, že vaše rodina může být sledovaná/stíhaná kvůli vašemu rozhodnutí žít jinde.

Naturally it is not possible to live elsewhere without being influenced by the neighbourhood - provided you already know the language hence you don't wear the "I smile because I have absolutely no idea what's going on" face.

Pochopitelně se nedá žít v jiných zemích/krajích aniž byste byli ovlivněni okolím - pokud už znáte jazyk a nemusíte mít na veřejnosti výraz "směju se, protože naprosto nemám tušení, co se děje".

Within few years you get accustomed to the place/people, but some temporary jobs don't give the security forever ... then you move again ... and again ... maybe end up in the country you come from, where you understand the language, but not the fellow citizens anymore because you didn't share the "neighbourhood" experiences for a few years.

V průběhu pár let si zvyknete na zemi/lidi, ale některé dočasné pracovní pozice vám neposkytnou doživotní zajištění ... a stěhujete se znovu ... a znovu ... možná skončíte v zemi, z které pocházíte, kde sice rozumíte slovům, ale už ne spoluobčanům, protože jste posledních x let nesdíleli "sousedské" zkušenosti.


That's my experience ... and what about you?
Did you move away from your home country? Where from/to? At what age? Did you know the language? Would you consider to return (if you still live abroad)? How you feel back home (if you are back)? Any other thoughts?

To je má zkušenost ... a co vy?
Přestěhovali jste se z domovské země? Odkud/kam? V kolika letech? Znali jste jazyk? Uvažujete o návratu (pokud stále žijete v cizině)? Jak se cítíte zpátky doma (pokud jste se už vrátili)? Chcete něco dodat?

úterý, června 23, 2015

Birkenbihl method in learning languages

So here I am again ...
Tak tady (I) jsem zas ...


You surely know the feeling of "l'esprit de l'escalier",
 Vy jistě znát ta nálada o "l'esprit de l'escalier",

that feeling when you leave a conversation and think of all the things you should have said
ten pocit když vy/ty opouštět konverzaci a myslet na všechny ty věci vy/ty by mít řekl 

and the right words are coming too late to be able to change your reaction
a (-) správná slova přichází příliš pozdě (-) umět (-) změnit tvou/vaši reakci

... and of course the attitude of your communicating companion ...
... a přirozeně (-) postoj (-) tvůj/váš komunikující společník ...

... despite the fact that it may only be due to the linguistry.
... přestože to může jen být kvůli znalosti jazyků.


The same applies when you learn something new and wish "oh, I should have known this person/method/country ... ages ago" ...
Totéž platí když se naučíte něco nového a přejete si "ach, měl jsem znát tuto osobu/metodu/zemi ... před lety" ...

For me it was the discovery of the Birkenbihl method in learning languages.
(basic description is available also in Czech or German, for other languages ask Google :)) 
Pro mne to bylo seznámení se s metodou Very F.Birkenbihl při učení jazyků.
(základní popis je dostupný v angličtině, češtině nebo němčině, na další jazyky se ptejte Googlu :))

The method was developed by Vera F.Birkenbihl (1946-2011) based on the principles the brain works. It is similar to the way the kids learn to speak.
Metoda byla vyvinuta Verou F.Birkenbihl (1946-2011) na základě principů práce mozku. Podobá se to způsobu jak se děti učí mluvit.So I'll give it a try with Norwegian - although I can communicate in English in Norway, I'd love to be able to read at least the headlines while visiting without the need to bother my relatives asking all the time "what this mean?".
Tak ji zkusím s norštinou - přestože se domluvím v Norsku anglicky, ráda bych si při návštěvách přečetla aspoň titulky bez nutnosti obtěžovat příbuzenstvo neustálými dotazy "co tohle znamená?".


What about you? After all they say "the more languages you know, the more you are a person" ...
A co ty/vy? Koneckonů se říká "kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem" ...   

pátek, června 12, 2015

On the road again ... / Opět na cestě ...

Thanks to the closure of another stage of my life and an expected arrival of a new baby to the family I'm on the road again ...
this time I've driven "to the North, to the North, never to be caught" (Frank Turner: The Road), those who know me - or to whom I told :) - can guess I'am now in Norway.

Díky uzavření další etapy mého života a očekávání nového mimina do rodiny jsem opět na cestách ... 
tentokrát jsem jela "to the North, to the North, never to be caught" (Frank Turner: The Road), ti, kdo mě znají - nebo kterým jsem to řekla :) - uhodnou, že jsem v Norsku.


I could write an essay about Norway, its beauty, places worth sightseeing ...

Mohla bych napsat esej o Norsku, jeho kráse, zajímavých pamětihodnostech ...


... but that you can find elsewhere on the net - with photos, reviews, coordinates, weather forecasts, you can even go up Spiralen tunnel in Drammen, Norway without getting out of your house -  on Youtube
(provided you have a computer and are connected to the internet - almost a necessity in civilized countries and 21st century ;)).

... ale to najdete jinde na internetu - s fotkami, recenzemi, zeměpisnou délkou a šířkou, předpovědí počasí, dokonce si můžete projet Spiralen tunnel v Drammenu, Norsko aniž byste opustili pohodlí vlastního domu - na Youtube (pokud máte počítač a připojení k internetu - téměř nezbytnost v civilizovaných zemích a 21.století ;))


... so I'd rather endorse the advantages and disadvantages of being wrong age ...
seeing that
- to appreciate and understand what was going on in the sixties I was too young
- for carefree travelling abroad that for us from the eastern block became available only after the fall of the iron curtain at the end of the eighties I was too old and had kids
- now I'm too young to spend all the time of my retirement JUST by "pondering about immortality of a beetle", at the same time too wise to pretend I'm 20 years younger ...

... tak raději potvrdím výhody a nevýhody vlastní existence "v blbým věku" ...
jelikož
- pro uvědomění si a pochopení co se dělo v letech 60tých jsem byla moc malá
- pro bezstarostné cestování za poznáním s pár korunami v kapse, které nám z východního bloku umožnil až pád železné opony na konci let 80tých, jsem byla stará a měla děti
- teď jsem příliš mladá, abych celý důchodový věk věnovala JEN "přemítání o nesmrtelnosti chrousta", ale taky příliš zkušená, abych předstírala, že jsem o 20 let mladší ...Throughout the years I've learned a lot and I'm going to use the experiences to set up an international meeting place using a former cow-house in a village Skalka by Nová Bystřice in Czech Canada.

V průběhu let jsem se mnohému naučila a své zkušenosti využiji při zřizování mezinárodního centra v bývalém kravíně ve Skalce u Nové Bystřice v České Kanadě.


Keep visiting www.kebharec.cz and/or kebharec.blogspot.cz

Sledujte www.kebharec.cz a/nebo kebharec.blogspot.cz

On the road again ... / Opět na cestě ...

Thanks to the closure of another stage of my life and an expected arrival of a new baby to the family I'm on the road again ...
this time I've driven "to the North, to the North, never to be caught" (Frank Turner: The Road), those who know me - or to whom I told :) - can guess I'am now in Norway.

Díky uzavření další etapy mého života a očekávání nového mimina do rodiny jsem opět na cestách ... 
tentokrát jsem jela "to the North, to the North, never to be caught" (Frank Turner: The Road), ti, kdo mě znají - nebo kterým jsem to řekla :) - uhodnou, že jsem v Norsku.


I could write an essay about Norway, its beauty, places worth sightseeing ...

Mohla bych napsat esej o Norsku, jeho kráse, zajímavých pamětihodnostech ...


... but that you can find elsewhere on the net - with photos, reviews, coordinates, weather forecasts, you can even go up Spiralen tunnel in Drammen, Norway without getting out of your house -  on Youtube
(provided you have a computer and are connected to the internet - almost a necessity in civilized countries and 21st century ;)).

... ale to najdete jinde na internetu - s fotkami, recenzemi, zeměpisnou délkou a šířkou, předpovědí počasí, dokonce si můžete projet Spiralen tunnel v Drammenu, Norsko aniž byste opustili pohodlí vlastního domu - na Youtube (pokud máte počítač a připojení k internetu - téměř nezbytnost v civilizovaných zemích a 21.století ;))


... so I'd rather endorse the advantages and disadvantages of being wrong age ...
seeing that
- to appreciate and understand what was going on in the sixties I was too young
- for carefree travelling abroad that for us from the eastern block became available only after the fall of the iron curtain at the end of the eighties I was too old and had kids
- now I'm too young to spend all the time of my retirement JUST by "pondering about immortality of a beetle", at the same time too wise to pretend I'm 20 years younger ...

... tak raději potvrdím výhody a nevýhody vlastní existence "v blbým věku" ...
jelikož
- pro uvědomění si a pochopení co se dělo v letech 60tých jsem byla moc malá
- pro bezstarostné cestování za poznáním s pár korunami v kapse, které nám z východního bloku umožnil až pád železné opony na konci let 80tých, jsem byla stará a měla děti
- teď jsem příliš mladá, abych celý důchodový věk věnovala JEN "přemítání o nesmrtelnosti chrousta", ale taky příliš zkušená, abych předstírala, že jsem o 20 let mladší ...Throughout the years I've learned a lot and I'm going to use the experiences to set up an international meeting place using a former cow-house in a village Skalka by Nová Bystřice in Czech Canada.

V průběhu let jsem se mnohému naučila a své zkušenosti využiji při zřizování mezinárodního centra v bývalém kravíně ve Skalce u Nové Bystřice v České Kanadě.


Keep visiting www.kebharec.cz and/or kebharec.blogspot.cz

Sledujte www.kebharec.cz a/nebo kebharec.blogspot.cz

neděle, května 10, 2015

Leaving Saudi Arabia ... final post

The time has come for me to leave SA which eventually turned into separating from my husband.
Was it good or bad? Only time will show. I guess one needs to be younger to be able to explore the countries geographically and culturally so far from the home ... I guess.

Not everything was bad and I'll still remember the Museum of Science and Technology in Islam filled with interesting exhibition and a few places I visited ... however for me it was being in the wrong time at the wrong place.

All the best to all who read it!

pátek, ledna 30, 2015

Finally ...

Finally ...

... I am getting on with my retirement project and the international centre for active leisure time is taking shape around the international library.

Where it is going to be?

In a little village Skalka by Nová Bystřice in the South Bohemian region called Czech Canada.

Why am I doing it?

... for fun of course ...
... and ...
... because I've lived about 20 years in democratic countries and it is unforgettable experience
... because at the age of almost 60 I have different expectations than I had at the age of say 20
... because the region is quite interesting - almost as well as Prague, the capital city of Czech republic and people live everywhere
... and last, but not least because I need to have something to do when our kids remained in the world - logically, they were with us when we went for one and half year to Germany and stayed abroad for almost 20 years ...

Do you want to get involved?

  • express your interest – just knowing there are potential users is refreshing and motivating
  • offer free-of-charge services from your field of expertise ... as everyone can or knows something I don't
  • you can help by sorting out and catalogizing books, acquiring and transporting books
  • or even enjoying holiday in the Bohemian countryside while helping with variety of errands in a given time
  • and/or spreading the word ... for even if you are not interested, someone else may be
  • ...

In the meanwhile enjoy the life ...