středa, listopadu 21, 2018

Slavíme 100.výročí založení republiky / Celebrating 100 years of Czech republic

This year we celebrated the 100th anniversary of the founding of the Republic ... which one actually?

Letos jsme slavili 100.výročí založení republiky ... které vlastně?

The first one ended with the Protectorate of Bohemia and Moravia and the WWII.
After the war people were hopeful for a while, everyone (and I mean in all countries affected by the war) wanted to start living again, to re-build their homes, to educate themselves ... and there came communism "in the East". Their supporters favored the working class, nationalized wealth of the "rich" as they thought they would do  everything better, intelligence was sent to "help the socialist economy" into mines and other working positions. Those were lucky, those less fortunate lost the lives in the artificial political processes.
After 1989, in which the Berlin Wall, the symbol of the Cold War, was finally demolished, the hope for democratic future has grown a new.
Almost 30 years later, populism seems to be "winning" again.

První skončila Protektorátem Čechy a Morava a druhou světovou válkou.
Po válce to chvíli vypadalo nadějně, všichni (a myslím, že ve všech zemích, které byly válkou postiženy) chtěli začít znovu žít, znovu si vybudovat své domovy, vzdělávat se ... a "u nás na Východě" přišel komunismus, víra, jejíž stoupenci upřednostnili dělnickou třídu, znárodnili majetek bohatších v domění, že se o vše postarají lépe, inteligenci poslali "pomáhat socialistickému hospodářství" do dolů a na jiné dělnické pozice. To bylo tehdy "štěstí", méně šťastní přišli pomocí vykonstruovaných politických procesů o život.
Po roce 1989, ve kterém byla konečně zbořena Berlínská Zeď, symbol studené války, v nás zas zaplála naděje na demokratickou budoucnost. 
Téměř 30 let poté se zdá, že u nás opět "vítězí" populismus.

But is it a "victory"? And if so, for whom?

Ale je to "vítězství"? A pokud ano, pro koho?

If we compare the "age of the republic" and the average length of life, it becomes clear that there are just a few witnesses to the birth of our country, witnesses of the WWII are dying out. More people  remember socialism, the occupation of Czechoslovakia by friendly troops of the Warsaw Pact in 1968, subsequent normalization and then also in 1989.
The history of the Czech Republic is mainly taught in Czech Republic, so just part of Czech population - and those interested in history - has learnt about those events.

Srovnáme-li "stáří republiky" a střední délku života, vyjde nám, že ve světě žije už jen velmi málo pamětníků vzniku naší republiky, o něco více je pamětníků druhé světové války, ještě více pamětníků socialismu, okupace Československa spřátelenými vojsky v roce 1968, následné normalizace a pak i roku 1989. 
Historie České republiky se probírá v hlavně v České republice, takže jen část české populace - a lidi, zajímající se o historii - o těchto událostech něco ví.

I dare to say that, in the memory of every witness, other memories will be based on other personal experience. The memories of the "historic" event will be recalled differently by an unborn child, or a five-year-old child, or a dad or mom on whose lives and abilities depended lives of their children.

Troufám si tvrdit, že v paměti každého pamětníka budou na základě jiných dosavadních osobních zkušeností jiné vzpomínky. Jinak si na "historickou" událost vzpomene nenarozené dítě, jinak dítě pětileté, jinak táta nebo máma, na jejichž životě a schopnostech závisel i život jejich dětí.


The end of the year is nearing again ... / A zas se blíží konec roku ...

Historie lidstva
... and with it comes the muse on imperishability of the maybug ...

... a s ním i úvaha o nesmrtelnosti chrousta ...


Every year something happens. At least we grow older.
This may have a different meaning for a newborn, at the age of few months, pre-school, school, early twenties, then it becomes boring till the midlife crisis (of course unless you have own kids, dogs keeping you alert ;-)) ... and then it goes back - looking forward to retirement, retire, growing old ... I wouldn't say you can be looking forward to dying, nevertheless it happens. Everyone eventually dies.

Každý rok se něco stane. Přinejmenším o rok zestárneme. 
To může mít jiný význam u novorozence, ve věku pár měsíců, v předškolním, školním, vysokoškolském věkm, pak je nuda až do krize středního věku (samozřejmě pokud si nepořídíte vlastní děti, psy, co vás udrží v pohotovosti ;-)) ... a pak to jde zpátky - těšení na odchod do důchodu, důchod, stárnutí ... Neřekla bych, že je možné se těšit na umírání, nicméně se to stane. Každý jednou zemře.

Depending on the age and the circumstances, we are more or less able to take care of ourselves and live independently. We are teaming up on the projects we don't want to do alone, delegating those we wouldn't be able to do alone.
But we can learn all the time - from the past, history books, our own mistakes and the mistakes of our ancestors ... of course those, who are interested in learning. Lifelong learning is now much easier than just 30 years ago. The internet is full of interesting facts as well as lots of rubbish. It is an adventure just to find out, what is the truth and what is a lie. But it pays of and it is fun.

V závislosti na našem věku a okolnostech jsme více či méně schopni se postarat o sebe a žít nezávisle. Spolupracujeme na projektech, které nechceme dělat sami, delegujeme ty, které bychom nemohli udělat sami.
Ale můžeme se stále učit - z minulosti, knih dějepisu, našich vlastních chyb aichyb našich předků ... samozřejmě ti, kteří mají zájem o učení. Celoživotní učení je nyní mnohem jednodušší než před 30 lety. Internet je plný zajímavých informací i spousty nesmyslů. Je dobrodružstvím jen zjistit, co je pravda a co je lež. Ale to vyplatí se to a je to zábavné.
neděle, září 23, 2018

Velký zákon (Ralf - Otakar Leiský)

Slyš Velký Zákon! Ten ať krok tvůj řídí!
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a netkni se jich nešetrnou dlaní,
jež z neznalosti někdy krutě raní!

Buď synem Slunce! Cti je myslí čistou
a v jeho světle ber se stezkou jistou,
neb měsíc klam je - právem noci spánek
a den chce čin, slyš, volá jitřní vánek!

Měj bystré oko, neviděn vše shlédni
a tiše kráčej, zvěř jak o poledni!
Je hluk tvým zrádcem - hlupák jenom hlučí,
buď strážcem ticha, který za klid ručí!

Svůj tábor ukryj, oheň střez jak poklad,
však odcházíš-li, zahlaď každý doklad,
že byl tu člověk! Koho stopa zradí,
ten ztrátou práva nedbalost svou hradí.

Měj v úctu vodu! Čím je bez ní země?
Jen moudrým pramen hudbou zvoní jemně.
Vše uč se chápat - celičký svět vůkol!
Je chránit život posvátný tvůj úkol!

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a miluj ty, kdo Zákonem se řídí ... !


Ralf - Otakar Leiský

Paradise - Within temptation


(feat. Tarja Turunen)

There's no sense
The fire burns
When wisdom fails, it changes all
The wheel embodies all that keeps on turning

Blood red skies, I feel so cold
No innocence, we play our role
The wheel embodies all, where are we going?

All in all you'd expect the wise to be wiser
Fallen from grace all and all I guess
We should have known better 'cause

[Chorus:]
What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for
Though it's not paradise

You and us
Or I and them
There comes a time
To take a stand
The wheel is watching all that keeps on burning
The venom works
It's like a curse
A Trojan horse
When will we learn
The wheel embodies all that keeps returning

All in all you'd expect the wise to be wiser
Fallen from grace all and all I guess
We should have known better 'cause...

[Chorus:]
What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for

What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for
But it's not paradise

What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough!
pátek, března 30, 2018

Welcoming volunteers ... / Vítám dobrovolníky ...

OK, so I own the former cow-house in the little village near Austrian border.
I bought it more than 10 years ago, but from different reasons only now I'm reconsidering my plans. Being more than 10 years older and alone I'll need to drop some activities from my overly optimistic list I envisaged at the time of buying (see below).

OK, tak tedy vlastním bývalý kravín v malé vesničce poblíž rakouských hranic.
Koupila jsem ho před více než 10ti lety, ale z různých důvodů se k přehodnocení původních plánů dostávám až nyní. Jsem o více než 10 let starší a sama, takže musím vypustit některé z aktivit zamýšlených v době koupě (viz níže).

Still, I think, with some years ahead, sufficient energy and a drive to learn new stuff - from psychology to the basics of living nearer to the nature. Some knowledge from the past, like sewing, knitting and of course reading comes handy too.
I call it working therapy and I have enough for volunteers too.

Stále si však myslím, že mám několik let před sebou, dostatek energie a chuť se učit novým věcem - od psychologie k základům života blíže k přírodě. Hodí se i některé znalosti z minula jako šití, pletení a pochopitelně čtení.
Říkám tomu pracovní terapie a mám ji tu dost i pro dobrovolníky.

Curious? In the need of changing scenery for a while?
Come and check it out. But rather let me know you want to visit. My business hours aren't orderly ;-)

Zvědaví? Potřebujete na chvíli změnit scenérii?
Přijeďte a podívejte se. Ale dejte mi raději vědět předem. Moje pracovní doba není pravidelná ;-)


As the time will progress I'll aim to provide following (and maybe more) activities:
 • international library (I love books and I acquired a lot since we moved to England. Now I want to use them for the profit of my fellow Czech citizens interested in reading and wanting to improve their English ... and eventually read some of them myself)
 • biking: a slightly hilly countryside allows for shorter or longer trips for the people of all abilities. There is also an international cycle path from Praha to Wien by the castle Landštejn; we'll aim to rent the bikes.
 • walking, hiking, sightseeing
 • orienteering: in the connection with the local clubs we'll aim to organize international gatherings of orienteerers of all ages and abilities, the workshops for leaders and we'll install a permanent course.;
 • farmhouse holiday;
 • a space for dog agility training (agility);
 • horseriding;
 • gym and other sports (table tennis, indoor and outdoor games ...);
 • climbing wall;
 • sauna (I love them in Scandinavia);
 • outdoor recreation ground;
 • adventure playground for kids;
 • in wintertime cross country skiing and some downhill skiing for the little kids;
 • educational workshops - mainly linguistic and computer basics;
 • bell ringing - both physically (just climb the steps to the belfry can be tough) and mentally (to remember and follow the patterns of change ringing takes time and training) demanding activity, that I discovered just recently and I will definitelly miss the whole Saffron Walden Society of Change Ringers once I'm back home in the Czech Republic.

Postupně bych tam chtěla poskytovat prostor pro provozování následujících (a třeba i dalších) aktivit:
 • mezinárodní knihovna (mám ráda knihy, za těch x let v Anglii jsem jich nashromáždila poměrně dost, ráda bych je využila ku prospěchu případných zájemců z Čech - úžasným zdrojem byly místní charity či ještě lépe vesnické slavnosti, kde se prodejem různé veteše - já tomu říkám poklady! - vydělává například na opravu kostela, pomůcky pro školu, místní charitu ...)
 • cyklistika: mírný kopcovitý terén v okolí umožňuje výběr kratších i delších cyklistických výletů podle schopností každého jednotlivce; kolem hradu Landštejn vede mezinárodní cyklostezka...; zprostředkování půjčení kol;
 • turistika: linky na zajímavosti v okolí bližším i vzdálenějším;
 • orientační běh: po dohodě s oddíly orientačního běhu bude možné pořádat tréninky, školení instruktorů, pro děti dny s orientačním během, v nejbližším okolí budou instalovány stálé kontroly pro OB; mapy OB (mapy)
 • agroturistika: možnost zapojení se do péče o drobné zvířectvo (ovce, kozy, králíci, psi apod.);
 • prostor pro provádění výcviku psy (agility)
 • jízda na koni
 • tělocvična: pingpongový stůl, lavičky, žebřiny, drobná sportovní náčiní (různé míče, obruče, švihadla, rotoped, ...);
 • horolezecká stěna;
 • sauna - ve Skandinávii mají úžasné;
 • venkovní hřiště pro míčové hry;
 • dětské prolézačky dobrodružnějšího charakteru
 • v zimním období: běh na lyžích, teríny pro seznamování malých dětí se sjezdovkami či běžkami;
 • vzdělávání: jazykové, počítačové kursy, taneční a pohybové workshopy
 • zvonění (angl. bell ringing) - úžasná aktivita, kterou jsem objevila teprve nedávno a bude mi v Čechách chybět: Společnost zvoníků kostela Panny Marie v Saffron Waldenu