čtvrtek, března 08, 2018

Earth Day 2018 / Den Země 2018

Earth Day 2018 - 22nd April - will be celebrated with the motto End Plastic Pollution. 

Den Země 2018 - 22.duben - bude slaven s heslem Ukončeme znečištění plasty.


According to Earth Day Movement there are 3 facts about the plastic:

Podle hnutí Earth Day známe tři fakta o plastech.


Fact #1:
8.3 BILLION Metric Tons (9.1 BILLION US Tons) of plastic has been produced since plastic was introduced in the 1950s. The amount of plastic produced in a year is roughly the same as the entire weight of humanity!

Fakt č.1:
8,3 BILIÓNU metrických tun (9,1 BILIÓNU US tun) plastů bylo vyrobeno od roku 1950, kdy se začaly používat. Množství plastů vyrobených během jednoho roku je přibližně stejné jako váha celého lidstva!
Fact #2:
Virtually every piece of plastic ever made still exists in some shape or form (with the exception of the small amount that has been incinerated).

Fakt č.2:
Prakticky každý kus plastu vůbec kdy vyroben v nějakém tvaru nebo formě stále existuje (s výjimkou malého množství, které bylo spáleno).

Fact #3:
Nearly TWO MILLION single-use plastic bags are distributed worldwide every minute.

Fakt č.3:
Téměř DVA MILIÓNY igelitových sáčků na jedno použití je ve světě distribuováno každou minutu.


Do you want to know more? Think about solutions for the problem? Or share with others, what you know about the problem?
If you live close to Czech Canada, South Bohemia, you can come on the 22nd April 2018 around noon to nascent Library Kebharec in Skalka by Nová Bystřice. Take your open mind, good humour and your lunch.
The event will be such as we make it.

Chcete vědět více? Zamyslet se nad řešením problému? Nebo sdílet s ostatními, co o problému víte Vy?
Pokud bydlíte v blízkosti České Kanady v Jižních Čechách, přijeďte 22.dubna 2018 kolem poledne do vznikající knihovny Kebharec ve Skalce u Nové Bystřice. S sebou si vezměte otevřenou mysl, dobrou náladu a svačinu.
Jaké odpoledne si uděláme, takové ho budeme mít.

Stand By Me | Playing For Change | Song Around The World

čtvrtek, února 15, 2018

Another year ahead ... / Další rok přede mnou ...

Christmas is over, with it also the urge for New Year's resolution.
I didn't make any, just plan to live my life as long as I live ... in Skalka by Nová Bystřice, building The International Centre for the Leisure Time and The International Library.

Vánoce jsou za námi, s nimi i nutkání novoročních předsevzetí. 
Já si žádné nedávám, jen hodlám žít svůj život tak dlouho, jak budu žít ... ve Skalce u Nové Bystřice, trávit čas budováním Mezinárodního centra pro volný čas a Mezinárodní knihovny.

Several years ago I wrote on one of my first leaflets:

Why?

Short answer is out of the interest.

A bit longer – being born in the Czech republic, but after the Velvet revolution living for a few years in Germany and then almost 15 years in Britain made me an international with all the advantages and disadvantages it brings. Now I’m curious whether it is possible to take the pleasantness from both countries and be a viable part of the local community back home.


Před několika lety jsem na jednom z mých prvních letáčků psala:

Proč?

Stručně – ze zájmu.

Poněkud delší odpověď – poté, co jsem jako Češka po sametové revoluci strávila několik let v Německu a pak téměř 15 let v Británii jsem spíše mezinárodní se všemi výhodami i nevýhodami, které tato situace přináší. Teď jsem zvědavá, zda je možné spojit příjemno z obou zemí a stát se životaschopnou součástí místní společnosti v mé domovině.
This still holds, however,
I will need more voluntary help to make it happen, preferably from those with their own motivation to gain new experiences by working for/with me for a while (see My Workaway.info Profile) in exchange for a possibility to explore the region of Czech Canada in South Bohemia ... and read the books in foreign languages, I have some even for foreigners learning Czech ;-)To stále platí, 

nicméně k dokončení budu potřebovat více dobrovolníků, nejlépe lidí s vlastní motivací získávat nové zkušenosti, ochotných pro mě/se mnou na čas pracovat (viz můj profil na Workaway.info) výměnou za možnost objevovat krásy oblasti České Kanady v Jižních Čechách ... a přecíst si knížku, dvě v cizí řeči, mám tu i nějaké pro cizince učící se česky ...Now, more than ever.

Thanks to the chemotherapy I've already lived through my eighty, so in my early sixties I know, that I'll be slowly losing my vitality.
Having people visiting in order to enhance their skills would give me the opportunity to ask for some help or expert opinion.
Moreover the natural beauty of Czech Canada is worth a visit.

Teď více než dřív.
Díky chemoterapii jsem už prožila svou osmdesátku, takže jako 62letá vím, že budu pomalu ztrácet svou vitalitu.
Návštěvníci, přijíždějící s cílem zdokonalit sami sebe, mi umožní občas požádat o nějakou pomoc nebo odborný úsudek. 
Krom toho přírodní krásy České Kanady určitě za návštěvu stojí.


Who knows - maybe the library will eventually become a part of the local community ...
... falling which I'm at least going to have a big enough place for family and friends if they decide to visit me. Preferably from Spring through to Autumn, Winter here is for the tough ones.

Kdo ví - možná se knihovna nakonec stane součástí místní komunity ...
... v opačném případě budu mít přinejmenším dostatečně velký prostor pro rodinu a přátele, pokud se rozhodnou mě navštívit. Raději od jara až po podzim, zimy tu jsou pro otužilé.

úterý, února 06, 2018

General muse ... / Obecné zamyšlení ...

We live in an era of advanced technology, that enables humans to achieve more, live longer, healthier ... but there are limits.
The life of an individual can span from 0 (yes, even little ones or unborn kids are dying) to well over 100 according to the List of verified oldest people on Wikipedia. Aording the same soure herbalist Li Ching-Yuen died in 1933 aged 196 years - blessed age if true.

Žijeme v době pokročilé technologie, která umožňuje lidem dosáhnout více, žít déle, zdravěji ... ale i zde existují limity. 
Délka života jednotlivce se může pohybovat od 0 (ano, i malé nebo nenarozené děti umírají) do více než 100 podle Seznamu ověřených nejstarších lidí na Wikipedii. Podle stejného zdroje se bylinkář Li Ching-Yuen dožil věku 196 let - požehnaný věk pokud to je pravda.

An average person wouldn't live so long, however from the birth till the death everyone would live through the life-cycle stages appropriate for the age - birth, infancy, childhood, adolescence and adulthood.

Průměrný člověk nežije tak dlouho, nicméně od narození do smrti projdou všichni stadii životního cyklu odpovídajícím věku - narození, dětství, dětství, dospívání a dospělosti.

During all those stages we learn - from our parents, siblings, teachers, friends and foes or by just being in an environment. The information - conscious or unaware - is stored by the brain that later finds it for us - sometimes whether we want it or not.

Během všech těchto fází se učíme - od rodičů, sourozenců, učitelů, přátel i nepřátel, nebo jen z prostředí, ve kterém žijeme. Informace - vědomé nebo nevědomé - jsou ukládány mozkem, který nám je později vybaví - někdy ať chceme či nechceme.

And here is the catch.

A v tom je právě háček.

For human development it is necessary not "to reinvent the wheel" all the time. Every generation should build up on the findings of previous researchers in the field. Reading scientific articles can be quite confusing for an outsider, even more when we encounter baffling false positive or false negative results.

Pro lidský vývoj není nutné neustále "znovu objevovat kolo". Každá generace by měla vycházet z poznatků předchozích výzkumníků v dané oblasti. Čtení vědeckých článků může být pro outsidera poměrně matoucí, zvláště tehdy, když se setkáváme s nepochopitelnými falešně pozitivními nebo falešně negativními výsledky.

Nevertheless lifelong learning is a great way to enhance our potential and improve our quality of life. So what to wait for?

Nicméně celoživotní učení je skvělý způsob, jak zvýšit naše možnosti a zlepšit kvalitu našeho života. Tak nač čekat?

neděle, září 24, 2017

Towards the future ... / Vstříc budoucnosti ...

In my childhood, there was a saying "do not give advice, you are not 60 and you haven't been to Russia".

V době mého mládí se říkávalo "neraď, není ti 60 a nebyl jsi v Rusku".


Now, I am over 60 and I've been to Russia, but I still hesitate giving advice.

Teď už mi je přes 60 a byla jsem v Rusku, ale stále váhám s poskytováním rad.


The problem is that we all go through the stages of life (baby, toddler, child, adolescent, young adult ...), but the historical and political background is different for everyone.

Problém je, že všichni procházíme různými životními stádii (mimino, batole, dospívající, mladý dospělý ...), ale historické a politické okolnosti jsou pro každého jiné.


As an example:
my parents were young adults during the WWII (for me it is history), 
the middle age crisis met them around 1968 (I was then 13, hence too silly to understand what was going on), 
they were quite old when our country eventually opened up to the West in the 1989, still able to visit us for a few times in Germany, though just my mum made it to England, where also her school friend lived.

Uvedu příklad:
moji rodiče byli mladí v době druhé světové války (pro mě to je dávná historie)
krizí středního věku procházeli kolem roku 1968 (mě bylo 13, tudíž jsem příliš nechápala, co se děje)
v roce 1989, když se naše země konečně otevřela na Západ, byli dost staří, ale ještě nás několikrát navštívili v Německu a máma přijela i do Anglie, kde bydlela její přítelkyně ze školy.


Our global world of "today" is somewhat unpredictable. It would thrive on more cooperation and communication, but how, when not all are native English speakers?

Náš současný globální svět je poněkud nepředvídatelný. Prospělo by mu více spolupráce a komunikace, ale jak na to, když nejsme všichni rodilí angličtí mluvčí?


That's why I'm creating international library with the hope that people will come to read, talk, ponder ... and incidentally help to improve the place. Part of the Czech history is still present in the surrounding area - the remains of former German villages, whose inhabitants were expelled after the WWII. The loss is yet visible in the countryside.

Proto vytvářím mezinárodní knihovnu a věřím, že si lidi přijdou číst, povídat, přemítat ... a jen tak náhodou pomohou toto místo vylepšit. Část české historie je v přilehlé oblasti stále viditelná - zbytky bývalých německých vesnic, jejichž obyvatelé byli vyhnáni po 2. světové válce. Ztráta je v krajně stále zřejmá.úterý, srpna 22, 2017

What's new? / Co je nového?

compass star
Several groups with kids and a workawayer visited the library in the last couple of weeks ... 

Několik skupin s dětmi a "členka workaway.info" navštívila knihovnu v posledních pár týdnech ...... helping to improve the general impression of the inside of the former cow-house being turned into an international library ...

... pomáhajíce vylepšit obecný dojem z vnitřku bývalého kravína přeměňovaného v mezinárodní knihovnu ...

... here are few examples ...

... zde je pár příkladů ...úterý, srpna 15, 2017

Merging blogs / Spojuji blogy

Today I decided to merge my blogs "An Old Bags Odds and Ends" and "My husband works...worked in Saudi Arabia" into "Kebharec - building an international centre" that is my till-the-end-of-my-life project.

Dnes jsem se rozhodla sloučit blogy "An Old Bags Odds and Ends" a "My husband works...worked in Saudi Arabia" do blogu "Kebharec - building an international centre" - projekt, kterému se budu věnovat do konce svého života.

Why?
The key reason is to ease the writing for me and the reading for the reader. ;-)
I won't need to decide which blog suits most the topic I'll have in mind, the reader will be able to check only one - in case of interest, free time and/or lack of other appealing activities.

Proč?
Hlavním důvodem je zjednodušení psaní pro mě a čtení pro čtenáře. ;-)
Já se nebudu muset rozhodovat, který z blogů nejlépe odpovídá tématu, o kterém chci psát, čtenář bude mít možnost kouknout jen na jeden - v případě zájmu, dostatku času a/nebo nedostatku zajímavějších aktivit.

The blog "Communication skills ... and languages / Komunikační dovednosti ... a jazyky" will remain solo, as I will invite others to contribute. After all any person can decide to learn another language and can share resources and/or experiences.

Blog "Communication skills ... and languages / Komunikační dovednosti ... a jazyky" zůstane samostatně, protože chci pozvat veřejnost ke spolupráci. Koneckonců se každý může chtít naučit jiný jazyk a sdílet zdroje a zkušenosti.