středa, ledna 09, 2019

New Year's Wish / Novoroční přání

Aware of my mortality I'm writing this post.

Vědoma si své smrtelnosti píšu tento příspěvek.

I wish people could understand each other better.
Reversing the biblical story about building Tower of Babel would be great. Thus all sorts of misunderstanding could come to an end and we - all humanity on the Earth - could stop fighting each other and start to talk about the possibilities how to save the Earth, that is heating up. Our home, that belongs to all of us and is the only one of its kind.

Přála bych si, aby se lidé mohli lépe porozumět.
Bylo by skvělé, kdyby šlo obrátit biblický příběh o budování Babylonské věže. Tak by všemožná nedorozumění zmizela a my - celé lidstvo na Zemi - bychom mohli přestat bojovat a začít mluvit o možnostech záchrany ohřívající se planety Země, našeho domova, který patří nám všem a je jediný svého druhu.

There are remains of old civilizations everywhere on Earth - Incas, Aztecs, Roman, Persian, Greek, Chinese, Mayan, Egyptian, Indus Valley, Mesopotamian ... for more information visit the Ancient History Lists.
Each contributed in many ways to what we are now.

Všude na Zemi jsou pozůstatky starých civilizací - Inků, Aztéků, Římanů, Peršanů, Řeků, Číňanů, Mayů, Egypťanů, Údolí Indusu, Mezopotámců ... pro více informací navštivte seznamy na stránkách Ancient History Lists
Každá přispěla mnoha způsoby k tomu, co víme a jací jsme teď.

The end of the year 2018 found me aged 63 ... with more understanding for the arguments my parents had when I was in my teens and them on the verge of retirement. I felt awful, two people I loved having fights I didn't understand, feeling that I might be the culprit.

Konec roku 2018 mě zastihl ve věku 63 let ... s větším porozuměním pro hádky, které měli moji rodiče, když jsem dospívala a oni se chystali do důchodu. Cítila jsem se strašně, dva lidé, které jsem milovala se hádali a já nevěděla proč. Měla jsem dojem, že to je kvůli mě.

My parents, who lived through the WWII, acquired three daughters in the fifties of the last century.
From the history books and memoirs I now know these were also the years of politically motivated processes, when a lot of innocent people died just for being of different opinion ...
after the war some didn't return home to Czechoslovakia, some were outcast from their homes in Czechoslovakia.

Moji rodiče, kteří prožili druhou světovou válku, si pořídili tři dcery v padesátých letech minulého století.
Z historie a příběhů pamětníků vím, že to byly také roky politicky motivovaných procesů, kdy mnoho nevinných lidí zemřelo jen proto, že měli jiný názor ... po válce se někteří domů do Československa se nevrátili, jiní museli své domovy v Československu opustit.

The WWII ... and the aftermath - the bipolar East-West division ... left many families and friends divided by the artificial wall(s), some of them didn't meet anymore. In some places instead of the villages full of life and laughter only the commemorating crosses survive.

Druhá světová válka ... a její následky - rozdělení světa na Východ-Západ ... zanechala mnoho rodin a přátel rozdělených umělou zdí, někteří z nich se již nesetkali. Na některých místech místo vesnic plných života a smíchu stojí pouze pamětní kříže.

Why do I mention it now?
In the Christmas time, when we always send best wishes to different parts of the world?

Proč to teď mluvím?
V době Vánoc, kdy si vždy posíláme přání všeho nejlepšího do různých koutů světa?

Because the fear from whatever unknown is still with/in us as the rise of populism suggests.
We should fight the fear before it is too late. The fear used over and over again to make servants from ordinary people.

Protože - jak naznačuje vzestup populismu - strach z neznámého je stále v nás.
Měli bychom bojovat se strachem, než bude pozdě. Strach, znovu a znovu zneužívaný k přetvoření normálních lidí v nemyslící sluhy.
from the site Child Friendly News

Where to start now?
Well, we all can do our little to save the Earth, our home, and try to reverse the climate change.

Kde začít?
Inu, všichni můžeme přispět k záchraně planety Země, našeho domova, a odvrácení změny klimatu.

We can learn from the history and offer proper 21st century education with communicating skills in different languages to our kids. We shouldn't be just waiting for the "better time" as it may never come.

Můžeme se poučit z historie a poskytnout našim dětem vzdělání pro 21. století s komunikačními schopnostmi v různých jazycích. Neměli bychom jen čekat na "vhodnější dobu", neboť ta nemusí přijít.

But who are "we" anyway?
Google can answer the questions about numbers, dates and other facts, though it can't answer more subtle questions like "how would you feel when unwillingly leaving your home?".
It is not a hypothetical question. In the region I now live it happened before and after the WWII.

Ale kdo je to "my"?
Google může odpovědět na otázky týkající se čísel, dat a dalších skutečností, ale nemůže odpovědět na záludnější otázky, jako například "jak byste se cítili, kdybyste nedobrovolně opouštěli svůj domov?".
Není to hypotetická otázka. V regionu, kde žiji, k tomu došlo před i po druhé světové válce.

středa, prosince 26, 2018

(Dis)advantages of retirement / (Ne)výhody důchodu

Christmas time usually provokes some thoughts about the meaning of life ... and the future.

Vánoční čas obvykle vyvolává některé myšlenky o významu života ... a o budoucnosti.

Although I know the Almighty Answer to the Meaning of Life, the Universe, and Everything is 42 [calculated by the computer Deep Thought for seven million years and when asked to build a better computer to discover the Question to the Life, the Universe, and Everything, it built the Earth  ... see The Hitchiker's Guide to the Galaxy] 
I just wonder - is this enough to know? ;-)

Ačkoliv vím, že Všeobjímající Odpověď na Smysl Života, Vesmíru a Všeho je 42 [počítáno počítačem Deep Thought po dobu sedmi miliónů let a když je požádán o vybudování lepšího počítače pro zodpovězení Otázky života, Vesmíru a Všeho, vybudoval Zemi ... viz Stopařův průvodce po galaxii],
říkám si - stačí vědět tohle? ;-)

Before retirement I moved back to the Czechland, which I left for one and half year in 1992. Actually it was still Czechoslovakia.

Před odchodem do důchodu jsem se vrátila zpět do České republiky, z které jsem v roce 1992 odjížděla na jeden a půl roku. Vlastně to tehdy ještě bylo Československo.

It was great to see a bit of the world that was hidden from us behind the Iron Curtain until November 1989, especially to learn to speak some of the world languages. Of course it would be better to see the world and learn languages in my twenties, but there still was Iron Curtain in my twenties and it was not easy to travel the world without being asked to be an informant of StB at that time. 

Bylo skvělé vidět trochu světa, který byl před námi ukrytý za železnou oponou až do listopadu 1989, zvláště se naučit aktivně používat některé světové jazyky. Samozřejmě by bylo lepší procestovat svět a naučit se jazyky v mých 20-30ti, ale tehdy stále existovala železná opona a nebylo snadné cestovat po světě aniž byste byli po návratu požádáni StB o donašečství.

After coming back in 2012 I first learned about theimperfect elderly care here, then we voted in the first direct presidential elections for a drunk, then PM with conflict of interest came along ... 

... so I rather turn back to TED and the talk that could help save our Planet. ;-)
Thanks for he internet!
Enjoy!

Po návratu v roce 2012 jsem se nejprve dozvěděla, že péče o přestárlé je nedokonalá (umírala mi máma), pak jsme si zvolili v prvních přímých prezidentských volbách opilce, poté se objevil premiér ve střetu zájmů ...
... tak se radši vrátím zpátky k TED a přednášce, která by nám mohla pomoci zachránit naši Planetu. ;-)
Díky za internet!
Užijte si ji!
And to the subject of this post?
Well, after retirement I have a lot of time, which can be seen as both - advantage and disadvantage. Do you know, how difficult it is to fill 24 hours a day, when you have only you to feed, wash, walk ... and still are reasonably fit?
Great thing is that you have mostly your freedom to do whatever your brain decides to do. Walk the dog, read, study, build something silly ...

... here is some philosophy ... only in Czech ... would you learn Czech only to listen to that?
Please, let me know.

A k tématu tohoto příspěvku?
Po odchodu do důchodu mám spoustu času, což lze považovat za výhodu i nevýhodu.
Víte, jak těžké je naplnit 24 hodin denně, kdy potřebujete nakrmit, umýt, provětrat jen sám(samu) sebe a psa ... a jste ještě přiměřeně fit?
Skvělé je, že většinou máte svobodu dělat, co se váš mozek rozhodne dělat. Vyvenčit psa, číst, studovat, postavit něco hloupého ...

... tady je něco filozofie ... jen v češtině ... učil(a) byste se česky pouze proto, abyste si přednášku poslechl(a)?
Prosím dejte mi vědět.
Pokud si blog čtete česky a jste cizinec/cizinka, sdělte mi, prosím, Vaši motivaci

pátek, prosince 14, 2018

End of the Year 2018 / Konec roku 2018

Yes, it's the end of the year.
At least something that repeats regularly and you can use it to draw a line - behind the past ... and before the future. Your future, I mean. The future of others will make other turns that yours.
Of course, you didn't share the whole past either.

Ano, je konec roku.
Alespoň něco, co se pravidelně opakuje a můžete použít k vyznačení čáry - za minulostí ... a před budoucností. Vaší budoucností. Budoucnost druhých půjde jinými cestami než ta vaše. 
Pochopitelně, ani vaše minulost nebyla stejná.

You usually realize that when you retire.
It is the time, when you may feel similarly as a teenager, with the difference, that your life is not at the start, but almost over and you need to find the activity for those 24/7 - twenty four hours a day, seven days a week.

Obvykle si to uvědomíte při odchodu do důchodu.
To je doba, kdy se můžete cítit podobně jako puberťák, s tím rozdílem, že váš život není na začátku, ale téměř skončil a musíte si najít činnost na těch 24/7 - 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Then, some people spend the rest of their lives helping their children (watching grandmother is the term used in Czech republic), but what if
  • the kids - hence also the grand kids - are too far away
  • the partner(s) of your kid(s) does not like you
  • ... add whatever can apply ...
and you may be lost - in the solitude, in the space you never wanted to be ...

Někteří pak stráví zbytek svého života pomáhajíce dětem (hlídací babička je termín používaný v České republice), ale co když
  • děti - a s nimi i vnoučata - jsou příliš daleko
  • partner (partneři) vašeho dítěte (vašich dětí) vás nemá rád
  • ... přidejte vše, co se může stát ...
a můžete být ztraceni - v samotě, v prostoru, ve kterém jste nikdy nechtěli být ...

To this situation (the first point applies) I was preparing by buying a former cow-house in Skalka by Nová Bystřice. 
Now I'm trying to change it to a meeting point for the people for all walks of life, all ages, all religions ... in the hope, that getting to know each other, we can better cooperate.
In the region, from which the Czechs run before the WWII and the Germans have been expelled after the WWII, although it was their home.

Na tuto situaci (platí první bod) jsem se přiravovala koupi bývalého kravína v Skalce u Nové Bystřice. 
Teď se snažím změnit kravín na místo setkávání pro lidi různého stáří, vyznání, dosavadních zkušeností .... s andějí, že když se navzájem lépe poznáme, můžeme lépe spolupracovat.
V oblasti, odkud Češi utíkali před druhou světovou válkou, a Němci po ní byli vyháněni, ačkoliv to byl jejich domov.

Will we never learn it? Do we still need to fight against people with different views, confessions ... when our basic needs defined by Maslow's pyramid are the same?

To se nikdy nepoučíme? Potřebujeme stále bojovat proti lidem s jiným názorem, vyznáním ... když jsou naše základní potřeby definované Maslowovou pyramidou stejné? 

Relax! The future is in our kids, grandkids ... and the technology ;-)

Uvolněte se! Budoucnost je v našich děte, vnoučatech ... a technologii. ;-)

středa, listopadu 21, 2018

Slavíme 100.výročí založení republiky / Celebrating 100 years of Czech republic

This year we celebrated the 100th anniversary of the founding of the Republic ... which one actually?

Letos jsme slavili 100.výročí založení republiky ... které vlastně?

The first one ended with the Protectorate of Bohemia and Moravia and the WWII.
After the war people were hopeful for a while, everyone (and I mean in all countries affected by the war) wanted to start living again, to re-build their homes, to educate themselves ... and there came communism "in the East". Their supporters favored the working class, nationalized wealth of the "rich" as they thought they would do  everything better, intelligence was sent to "help the socialist economy" into mines and other working positions. Those were lucky, those less fortunate lost the lives in the artificial political processes.
After 1989, in which the Berlin Wall, the symbol of the Cold War, was finally demolished, the hope for democratic future has grown a new.
Almost 30 years later, populism seems to be "winning" again.

První skončila Protektorátem Čechy a Morava a druhou světovou válkou.
Po válce to chvíli vypadalo nadějně, všichni (a myslím, že ve všech zemích, které byly válkou postiženy) chtěli začít znovu žít, znovu si vybudovat své domovy, vzdělávat se ... a "u nás na Východě" přišel komunismus, víra, jejíž stoupenci upřednostnili dělnickou třídu, znárodnili majetek bohatších v domění, že se o vše postarají lépe, inteligenci poslali "pomáhat socialistickému hospodářství" do dolů a na jiné dělnické pozice. To bylo tehdy "štěstí", méně šťastní přišli pomocí vykonstruovaných politických procesů o život.
Po roce 1989, ve kterém byla konečně zbořena Berlínská Zeď, symbol studené války, v nás zas zaplála naděje na demokratickou budoucnost. 
Téměř 30 let poté se zdá, že u nás opět "vítězí" populismus.

But is it a "victory"? And if so, for whom?

Ale je to "vítězství"? A pokud ano, pro koho?

If we compare the "age of the republic" and the average length of life, it becomes clear that there are just a few witnesses to the birth of our country, witnesses of the WWII are dying out. More people  remember socialism, the occupation of Czechoslovakia by friendly troops of the Warsaw Pact in 1968, subsequent normalization and then also in 1989.
The history of the Czech Republic is mainly taught in Czech Republic, so just part of Czech population - and those interested in history - has learnt about those events.

Srovnáme-li "stáří republiky" a střední délku života, vyjde nám, že ve světě žije už jen velmi málo pamětníků vzniku naší republiky, o něco více je pamětníků druhé světové války, ještě více pamětníků socialismu, okupace Československa spřátelenými vojsky v roce 1968, následné normalizace a pak i roku 1989. 
Historie České republiky se probírá v hlavně v České republice, takže jen část české populace - a lidi, zajímající se o historii - o těchto událostech něco ví.

I dare to say that, in the memory of every witness, other memories will be based on other personal experience. The memories of the "historic" event will be recalled differently by an unborn child, or a five-year-old child, or a dad or mom on whose lives and abilities depended lives of their children.

Troufám si tvrdit, že v paměti každého pamětníka budou na základě jiných dosavadních osobních zkušeností jiné vzpomínky. Jinak si na "historickou" událost vzpomene nenarozené dítě, jinak dítě pětileté, jinak táta nebo máma, na jejichž životě a schopnostech závisel i život jejich dětí.


The end of the year is nearing again ... / A zas se blíží konec roku ...

Historie lidstva
... and with it comes the muse on imperishability of the maybug ...

... a s ním i úvaha o nesmrtelnosti chrousta ...


Every year something happens. At least we grow older.
This may have a different meaning for a newborn, at the age of few months, pre-school, school, early twenties, then it becomes boring till the midlife crisis (of course unless you have own kids, dogs keeping you alert ;-)) ... and then it goes back - looking forward to retirement, retire, growing old ... I wouldn't say you can be looking forward to dying, nevertheless it happens. Everyone eventually dies.

Každý rok se něco stane. Přinejmenším o rok zestárneme. 
To může mít jiný význam u novorozence, ve věku pár měsíců, v předškolním, školním, vysokoškolském věkm, pak je nuda až do krize středního věku (samozřejmě pokud si nepořídíte vlastní děti, psy, co vás udrží v pohotovosti ;-)) ... a pak to jde zpátky - těšení na odchod do důchodu, důchod, stárnutí ... Neřekla bych, že je možné se těšit na umírání, nicméně se to stane. Každý jednou zemře.

Depending on the age and the circumstances, we are more or less able to take care of ourselves and live independently. We are teaming up on the projects we don't want to do alone, delegating those we wouldn't be able to do alone.
But we can learn all the time - from the past, history books, our own mistakes and the mistakes of our ancestors ... of course those, who are interested in learning. Lifelong learning is now much easier than just 30 years ago. The internet is full of interesting facts as well as lots of rubbish. It is an adventure just to find out, what is the truth and what is a lie. But it pays of and it is fun.

V závislosti na našem věku a okolnostech jsme více či méně schopni se postarat o sebe a žít nezávisle. Spolupracujeme na projektech, které nechceme dělat sami, delegujeme ty, které bychom nemohli udělat sami.
Ale můžeme se stále učit - z minulosti, knih dějepisu, našich vlastních chyb aichyb našich předků ... samozřejmě ti, kteří mají zájem o učení. Celoživotní učení je nyní mnohem jednodušší než před 30 lety. Internet je plný zajímavých informací i spousty nesmyslů. Je dobrodružstvím jen zjistit, co je pravda a co je lež. Ale to vyplatí se to a je to zábavné.
neděle, září 23, 2018

Velký zákon (Ralf - Otakar Leiský)

Slyš Velký Zákon! Ten ať krok tvůj řídí!
Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a netkni se jich nešetrnou dlaní,
jež z neznalosti někdy krutě raní!

Buď synem Slunce! Cti je myslí čistou
a v jeho světle ber se stezkou jistou,
neb měsíc klam je - právem noci spánek
a den chce čin, slyš, volá jitřní vánek!

Měj bystré oko, neviděn vše shlédni
a tiše kráčej, zvěř jak o poledni!
Je hluk tvým zrádcem - hlupák jenom hlučí,
buď strážcem ticha, který za klid ručí!

Svůj tábor ukryj, oheň střez jak poklad,
však odcházíš-li, zahlaď každý doklad,
že byl tu člověk! Koho stopa zradí,
ten ztrátou práva nedbalost svou hradí.

Měj v úctu vodu! Čím je bez ní země?
Jen moudrým pramen hudbou zvoní jemně.
Vše uč se chápat - celičký svět vůkol!
Je chránit život posvátný tvůj úkol!

Buď bratrem květů, stromů, zvířat, lidí
a miluj ty, kdo Zákonem se řídí ... !


Ralf - Otakar Leiský

Paradise - Within temptation


(feat. Tarja Turunen)

There's no sense
The fire burns
When wisdom fails, it changes all
The wheel embodies all that keeps on turning

Blood red skies, I feel so cold
No innocence, we play our role
The wheel embodies all, where are we going?

All in all you'd expect the wise to be wiser
Fallen from grace all and all I guess
We should have known better 'cause

[Chorus:]
What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for
Though it's not paradise

You and us
Or I and them
There comes a time
To take a stand
The wheel is watching all that keeps on burning
The venom works
It's like a curse
A Trojan horse
When will we learn
The wheel embodies all that keeps returning

All in all you'd expect the wise to be wiser
Fallen from grace all and all I guess
We should have known better 'cause...

[Chorus:]
What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for

What about us,
Isn't it enough?
No we're not in paradise
This is who we are
This is what we've got
No, it's not our paradise
But it's all we want
And it's all that we're fighting for
But it's not paradise

What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough?
What about us, what about us, what about us, isn't it enough!